โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรณารักษ์ในหัวข้อ “อนาคตห้องสมุด… ห้องสมุดในอนาคต”

สถานที่: ห้อง LIB114, ชั้น 1, สำนักหอสมุด มจธ.
วันที่จัดงาน : 28-มิ.ย.-2019 ถึง 28-มิ.ย.-2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรณารักษ์ในหัวข้อ “อนาคตห้องสมุด… ห้องสมุดในอนาคต”

เพื่อให้บรรณารักษ์ห้องสมุดทุกท่านได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุด
และวิชาชีพบรรณารักษ์ในอนาคต รวมถึงเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายบรรณารักษ์ร่วมกัน

การอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 18 สถาบันการศึกษาจากทั้งโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยและจากพื้นที่อื่นๆ
ในช่วงเช้าเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. “อนาคตห้องสมุด…ห้องสมุดในอนาคต”
โดย คุณจิตติ อภิบุญ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้ สำนักหอสมุด มจธ.

2. “การปรับตัวของห้องสมุด”
โดย คุณอมลณัฐ นิยมกชกร นักบรรณสารสนเทศ ฝ่ายงานพื้นที่และกิจกรรมฯ สำนักหอสมุด มจธ.

3.“จุดประกายแนวคิด: ชั้นเป็น ชั้นตาย”
โดย คุณกรรณิการ์ แสงทอง นักบรรณสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มจธ.

ในช่วงบ่ายฝึกปฏิบัติ (Workshop) “ชวนคิด ชวนคุ้ย ทรัพยากรสารสนเทศ”
โดย คุณกรรณิการ์ แสงทอง และทีมงานพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มจธ.
แนะนำการใช้ Pivot Table ของ Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในห้องสมุด

IMG_6392

Image 1 of 30