e - Journal

วารสารแม่พิมพ์

เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตและการใช้แม่พิมพ์ ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้แม่พิมพ์ เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง