โครงการอบรม “Technology for all สำหรับผู้สูงวัย” ครั้งที่ 7

สถานที่: ห้อง LIB114 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มจธ.
วันที่จัดงาน : 15-มิ.ย.-2019 ถึง 16-มิ.ย.-2019

จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้สูงวัยในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
ตลอดจนช่วยให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีสำนักหอสมุด/มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
แบ่งการอบรมเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
เนื้อหาการอบรมเน้นให้ความรู้ความสำคัญในการส่งต่อข้อมูล (Share) ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียออนไลน์
และแนะนำวิธีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อ
วิทยากรโดย นางสาวอารยา ศรีบัวบาน นักบรรณสารสนเทศ
นอกจากนั้นแนะนำแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้สูงวัย ดังนี้
1. การใช้งานแอปพลิชัน RDU รู้เรื่องยา
แอปพลิเคชันสำหรับใช้ดูข้อมูลฉลากยาเสริม โดยการ scan QR Code หรือค้นหาจากรายการยา เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการบันทึกข้อมูลยาที่ใช้ของตน สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องและองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่น่าเชื่อถือ
รวมถึงสามารถค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้
วิทยากรโดย : นางสาวกนกพร อยู่อำไพ นักบรรณสารสนเทศ
2. การใช้งานแอปพลิชัน Google Map แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเส้นทาง คำนวณเวลาใน
การเดินทาง และใช้ส่งข้อมูลตำแหน่งที่เราอยู่ได้
วิทยากรโดย : นางสาวพิมลมาศ พรรณบัว นักบรรณสารสนเทศ
3. การใช้งานแอปพลิชัน Podbean แอปพลิเคชันเหมือนรายการวิทยุออนไลน์ มีทั้งสาระและบันเทิง
วิทยากรโดย : นางสาวอมลณัฐ นิยมกชกร นักบรรณสารสนเทศ

IMG_8517

Image 1 of 17