e - Journal

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

วารสารศาลรัฐธรรมนููญเผยแพร่เนื้อหาเกี่่ยวกับประชาธิปไตย หลักนิติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ คัดสรรบทความทางด้้านนิติศาสตร์์และด้านการบริิหารราชการแผ่นดินส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

วารสารยุุติธรรม

วารสารยุติธรรมมีภารกิจสำคัญที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชน ตัวอย่างคอลัมน์ในเล่ม เช่น เรื่องจากปก เดินหน้ายุติธรรม คนยุติธรรม ยุติธรรมสร้างสุข คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ ฯลฯ

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ในหลายสาขา อาทิ กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์ธุรกิจ กฎหมายภาษี และ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

วารสารนิติศาลตร์และสังคมท้องถิ่น

วารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทยตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

วารสารนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการสงเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื้อครอบคลุมกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายต่างประเทศ

วารสารนิติพัฒน์นิด้า

รับตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการทางด้านกฎหมายภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์ อย่างน้อย 2 ท่าน

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

วารสารที่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ

วารสารการบริหารนิติบุคลและนวัตกรรมท้องถิ่น

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น" เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักการบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม การศึกษา ฯลฯ

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณะ

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ กฎ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ สุขภาพ สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ

วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์

วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงด้านกฎหมาย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือหรือผลงานวิชาการอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับใช้ศาสตร์แขนงต่าง ๆ กับกฎหมาย

วารสารกระบวนการยุติธรรม

วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System) เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จัดพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“วารสารกฎหมาย” เป็นวารสารทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ มีเป้าหมายและขอบเขตเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิติศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้านนิติศาสตร์และต่อสังคม

นิตยสารบทบัณฑิตย์

บทบัณฑิตย์มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไปและเพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง

วารสารกฤษฎีกา

วารสารกฤษฎีกา นำเสนอบทความเกี่ยวกับกฎหมายที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา บทความทางนิติศาสตร์ ตลอดจนเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายในทุกมิติ ความรู้ต่าง ๆ ที่ผลกระทบต่อประเทศ สังคม และประชาชน

วารสารนิติปริทัศน์

วารสารนิติปริทัศน์เผยแพร่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิเคราะห์คำพิพากษา บทแนะนำวิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขานิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือวิจารณ์ข้อมูลนั้นทั้งในเชิงทฤษฎี นิตินโยบาย หรือทางปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

วารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น