Online Resource

แหล่งทรัพยากรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ
โปรดยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้
เข้าสู่ระบบผ่าน OpenAthens
หรือกำหนดค่า Proxy ใน Browser

KMUTT Repository

วิทยานิพนธ์, โปรเจ็กต์, งานวิจัย มจธ.

Reference Database

วารสารวิชาการเพื่อการอ้างอิง

e-Book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Past Exam Paper

ข้อสอบเก่า (ไม่ต้อง Set Proxy)