e - Journal

Science and Technology

แก่นเกษตร

วารสารแก่นเกษตรเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สกอ. ประจำปี 2551 เป็นวารสารที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. (ตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป)

วารสารโภชนาการ

วารสารนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านโภชนาการและสาขาที่เกี่ยวข้อง รองรับความต้องการความรู้ใหม่และเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วารสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิจารณ์ และบทความวิชาการในสาขาต่าง ๆ

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/พัฒนาและผลการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งนักวิจัย/พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ

วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

บทความตีพิมพ์ครอบคลุมบทความวิจัย และบทความวิชาการ และบทวิเคราะห์จากการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) บทความวิจัยอย่างย่อ (Short Report) บทความปริทัศน์ (Review Article) นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยา-ศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งมีการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัย และวิทยาการต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น โภชนศาสตร์ และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ในรูปแบบบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เผยแพร่บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์คณนาเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาต่าง ๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ดําเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและการจัดการ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Science and Technology Journal of Sisaket Rajabhat University) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในด้านการศึกษาและวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการที่ครอบคลุมในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีเทคโนโลย่ีสารสนเทศ การเกษตรและด้านอื่น ๆ ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการจาก 5 สาขาวิชา ดังนี้ 1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาสถิติ

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า การดำเนินงานวิจัย เผยแพร่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิ สิกส์เคมีชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วาริชศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วารสารวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี และเป็นสื่อประสานและส่งข่าวระหว่างเครือข่ายนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.

รายละเอียดวารสารส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการวิจัย การศึกษา ค้นคว้า และทัศนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่บทบาท ความสำคัญ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา ต่อการพัฒนาสังคม

วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. นำเสนอการวิจัยที่เป็นต้นฉบับและให้มุมมองทางเทคนิคในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกทางวิทยาศาสตร์กับองค์กรเชิงตรรกะ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลระหว่างนักวิชาการ

วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสถาบัน

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (JIT) เผยแพร่บทความงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ และงานวิจัยในหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งเน้นทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ในรูปแบบบทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่บทความคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์, วิศวกรรมอุทกศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกลเรือ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการสารสนเทศ

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงนวัตกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและรวบรวมผลงานวิจัย องค์ความรู้และวิชาการขั้นสูงให้กับนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ในสาขาสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วารสารวิชาการพระจอมเกล้พระนครเหนือ เผยแพร่ผลงานทางวิจัยและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขา ดังนี้ 1. วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) 3. วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Engineering and Architecture)

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่บทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล และที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)

วารสารฯ เผยแพร่บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

วารสารวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้จากสาขาต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ รวมถึงการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยกับสังคม ชุมชน หรือท้องถิ่น

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

เผยแพร่บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัย (Research paper) และ บทความวิชาการ (Academic paper) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาต่างๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด :

เผยแพร่บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ บทความวิจัย ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี (ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์) และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความรับใช้สังคมทางด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตรและชีวภาพ เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานต่าง ๆ

วารสารปรมาณูเพื่อสันติ

เผยแพร่ บทความทางวิชาการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ

วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการทางการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เผยแพร่บทความสารคดี สาระความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ บทความสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ คอลัมน์ศัพท์วิทย์น่ารู้ คอลัมน์ Scinence สนุก และข่าวสารกิจกรรม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วารสาร อพวช.

จัดทำโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื้อหาเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนระดับประถม มัธยมปลาย และอุดมศึกษา เกี่ยวกับสาระวิทยาศาสตร์น่ารู้ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์การ บทความพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเกร็ดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน

นิตยสารสาระวิทย์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยในการมุ่งสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ

นิตยสาร สสวท.

เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของ สสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ

JARST: Journal of Applied Research on Science and Technology

Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) เป็นวารสารออนไลน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นประเด็นเจาะลึกในการวิจัยขั้นพื้นฐานและประยุกต์ JARST ประกอบด้วยบทความวิจัยที่เป็นต้นฉบับ บทความทบทวน รายงานกรณีศึกษา

Thai Journal of Science and Technology

Thai Journal of Science and Technology (TJST) เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4 สาขา ดังนี้ 1.วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) 4. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Engineering and Architecture)

SNRU Journal of Science and technology

SNRU Journal of Science and Technology is an international journal and publishing scientific papers of international interest focusing on biology, chemistry, physics, environment science, computer, information technology and industrial technology.

Science & Technology Asia

Science & Technology Asia, open-access journal containing original research articles, review articles and short communications in areas related to science and technology. Science & Technology Asia is a forum through which scientists and experts in the fields of science and technology share and discuss their quality research.

Life science and environment journal

Life Sciences and Environment Journal เผยแพร่ 1) บทความวิจัย และ 2) บทความวิชาการรับเชิญ ครอบคลุม 1. สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. สหวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์

จดหมายข่าว วช.

จดหมายข่าวของสำนักงานการวิชัยแห่งชาติ (วช.) นำเสนอผลงานการวิจัย นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การแพทย์ สาธารณสุข ปัญหาสิ่งแวดล้อม

TIRATHAI Journal

วารสารถิรไทย นำเสนอความรู้ บทความ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า การออกแบบเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า คุณภาพให้เหมาะสม ระบบเพื่อสนับสนุน การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง