e - Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยแบ่งเป็น บทความวิจัย บทความวิชาการ และจดหมายถึงบรรณาธิการ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ มีขอบเขตของสาขาบทความที่เปิดรับ คือ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจ ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านการเงิน การจัดการ การจัดการการผลิต การตลาด การบัญชี และสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ และยังเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตรวจสอบและควบคุม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการบัญชี สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจและภาษาที่มีคุณภาพ สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงินและบัญชี การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการคุณภาพ การบริหารการขนส่ง

วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผลงานวิชาการ ครอบคลุมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บทความวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว

วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ในด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และนิติศาสตร์

วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ

นำเสนอบทความที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) สามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางศาสตร์ของการตลาดและการจัดการ ตลอดจนประกอบการตัดสินใจและประยุกต์ในการจัดการธุรกิจ

วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารวิชาการเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) คุณภาพสูงในสาขาบัญชี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความวิจัย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารบริหารธุุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา

บทความวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร การบัญชี การตลาด นิเทศศาสตร์สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์

วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

เผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทางด้านบริหารธุรกิจ เช่น การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม การบริหารวิศวกรรมเชิงอุตสาหกรรม ภาวะผู้นำ โลจิสติกส์ การบัญชี การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ และเศรษฐศาสตร์

วารสารบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความวิจัย นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Articles) บทความวิชาการ บทวิจารณ์เชิงวิชาการ ศาสตร์ด้านการ บริหารธุรกิจ การจัดการเศรษฐศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ครอบคลุมเนื้อหา การจัดการธุรกิจ การเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยวและการบริการ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทความวิจัย บทความวิชาการ ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วารสารบริหารธุรกิจ : Thammasat Business Journal

บทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) เพื่อที่จะให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ (Managerial Contributions) ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ

วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการและสังคมศาสตร์

The JIBIM aims to publish academic papers of researchers, teachers, and students. The scope of the JIBIM consists of business administration, innovations, economics and related field in context of international

วารสารธุรกิจปริทัศน์

ผลงานวิชาการ บทความปริทัศน์ (Review Article) ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วารสารการจัดการสมัยใหม่

ผลงานวิชาการ อาทิ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ การจัดการงานก่อสร้าง การจัดการด้านการเงินและการบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการ การจัดการด้านการตลาด รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WMS Journal of Management, Walalilak University to serve as a platform for disseminating knowledge and research in the field of Management, Business, Accountancy, Tourism, Economics and other related fields. The types of contributions include Research article, Academic Manuscript and Book Review.

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

Creative Business and Sustainability Journal (CBSJ) is by Chulalongkorn Business School at Chulalongkorn University in Thailand. The journal is a continuation of Chulalongkorn Business Review, indexed in the ASEAN Citation Index and the Thai-Journal Citation Index Centre.

วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี

วารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยครอบคลุมเนื้อหาด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารปฏิบัติการ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบัญชี ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร และด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ ที่ได้จากการวิจัย และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยและวิชาการระดับชาติในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านบริหารธุรกิจ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไปและสังคม

วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Journal of Business and Industrial Development) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการองค์กรในภาครัฐและเอกชน ด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์