ติดต่อสอบถาม

พื้นที่การศึกษาเขตบางมด
BANGMOD CAMPUS

คุณวยุรา เหรียญวิทยากุล
Tel: +66(0)2 470-8223
E-mail: vayura.ria@kmutt.ac.th

พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน
BANGKHUNTIEN CAMPUS

คุณสุพักตรา ยุทธภัณฑ์บริภาร
Tel: +66(0)2 470-7040
E-mail: supaktra.yut@kmutt.ac.th

พื้นที่การศึกษาราชบุรี
RATCHABURI CAMPUS

คุณสุภาวดี สังข์วรรณ
Tel: +66(0)32 726-540
E-mail: supawadee.sun@kmutt.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการ

คุณจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ
Tel: +66(0)2 470-8228
E-mail: jeeragarn.sri@kmutt.ac.th

งานทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

คุณพรพันธ์ ชื่นใจ
Tel: +66(0)2 470-8222
E-mail: resource.lib@kmutt.ac.th

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณณัฐพล อัศววายุโยธิน
Tel: +66(0)2 470-8234
E-mail: its.lib@mail.kmutt.ac.th

งานพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้

คุณสถาพร ศาสนพิทักษ์
Tel: +66(0)2 470-9692
E-mail: sataporn.sat@kmutt.ac.th

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

คุณอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์
Tel: +66(0)2 470-8233
E-mail: apilak.sun@kmutt.ac.th

บริการหอจดหมายเหตุ

คุณอารยา ศรีบัวบาน
Tel: +66(0)2 470-8222
E-mail: archive.lib@kmutt.ac.th

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

บางมด: คุณพรทิพย์ ชัยเชิดชูวงศ์
Tel: +66(0)2 470-8238

บางขุนเทียน: คุณสุพักตรา ยุทธภัณฑ์บริภาร
Tel: +66(0)2 470-7040

ราชบุรี: คุณสุภาวดี สังข์วรรณ
Tel. +66(0)32 726-540
E-mail: ill.lib@kmutt.ac.th