Pre - course Physics

2
คณิตสำหรับฟิสิกส์ ตอนที่ 2
Author: พี่ตั้ว Physics Blueprint // Year: 2564 // Keyword: Physics //
1
คณิตสำหรับฟิสิกส์ ตอนที่ 1
Author: พี่ตั้ว Physics Blueprint // Year: 2564 // Keyword: Physics //
 เรื่อง การตกอิสระ
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การตกอิสระ (ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ )
Author: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ // Year: 2563 // Keyword: Physics //
 เรื่อง กฏการเย็นตัวของนิวตัน
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง กฏการเย็นตัวของนิวตัน (ภาคทฤษฎี)
Author: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ // Year: 2563 // Keyword: Physics //
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง กฏการเย็นตัวของนิวตัน
Author: เจษฎา จุรีมาศ, พรรณวดี จุรีมาศ และอรวรรณ ฤทธิเดช // Call Number: // Keyword: กฏการเย็นตัวของนิวตัน