ระเบียบการยืมและค่าปรับ

ประเภท จำนวน ระยะเวลา ค่าปรับ
(ต่อเล่ม/วัน)
นักศึกษา
10 เล่ม
15 วัน
5 บาท
อาจารย์, นักวิจัย
20 เล่ม
30 วัน
5 บาท
พนักงาน, ข้าราชการ,
นักวิจัยโครงการ
และผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ
10 เล่ม
15 วัน
5 บาท
บุคลากรหน่วยงานในกำกับ, ลูกจ้าง
5 เล่ม
15 วัน
5 บาท