e - Journal

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน

เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นสื่อกลางของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาจารย์และนักศึกษาในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

เผยแพร่บทความผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

เวชสารแพทย์ทหารบก

วารสารทางวิชาการแพทย์ทหารบก มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เวชสารสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในทางการแพทย์ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ที่ข้องกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและคาบสมุทรมาเลย์

หัวหินเวชสาร

เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความฟื้นฟูวิชาการ รายงานผู้ป่วย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการด้านสหวิชาการทางสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ของสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมรู้ด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์สุขภาพและคลินิก

สัตวแพทย์มหานครสาร

"วารสารทางวิชาการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุข เวชศาสตร์ทั่วไป ครอบคลุม การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระบาดวิทยา การพยาบาลขั้นสูงและเฉพาะทาง และสังคมศาสตร์ทั่วไป "

ศรีนครินทร์เวชสาร

"วารสารทางวิชาการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุข เวชศาสตร์ทั่วไป ครอบคลุม การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระบาดวิทยา การพยาบาลขั้นสูงและเฉพาะทาง และสังคมศาสตร์ทั่วไป "

วิสัญญีสาร

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เป็นวิทยาสารของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการจัดฟัน วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่น่าสนใจตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

วิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางด้านทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต

เผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัย และวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานทางด้านโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์การบริการโลหิตอย่างครบวงจรแก่แพทย์สาขาโลหิตวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์บริการโลหิต

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พยาบาลและเกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขทุกสาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขและเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและนอก

วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์

วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์ เผยแพร่บทความวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นิสิต-นักศึกษาแพทย์ นักวิชาการและนักวิจัยสาธารณสุข และบุคลากรด้านสาธารณสุขสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน

วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นวารสารวิชาการที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข การบริหารจัดการโรงพยาบาล และนวัตกรรมของบุคลากรทางการแพทย์

วารสารโรคเอดส์

วารสารโรคเอดส์ เป็นวารสารทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคตับอักเสบบีและซี อันเป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ

วารสารโรคมะเร็ง

วารสารโรคมะเร็ง เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ บทความวิจัย (Original Article) บทความฟื้นฟูวิชาการ (Review Articles) รายงานผู้ป่วย (Case Report) และผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

วารสารโรคผิวหนัง

เผยแพร่ความรู้วิชาโรคผิวหนังแก่สมาชิกและแพทย์ทั่วไป ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์จากการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาตจวิทยา องค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาวิชาตจวิทยา ประเด็นที่มีความสำคัญและเป็นปัญหาหรือมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ

วารสารแพทย์นาวี

วารสารแพทย์นาวีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเวชศาสตร์ทางทะเล บทความที่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ รายงานผู้ป่วย และ บทความพิเศษ

วารสารแพทยสารทหารอากาศ

วารสารแพทยสารทหารอากาศ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สายวิทยาการ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าผลงานด้านการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิด

วารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

วารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกสาขาของเวชศาสตร์ฉุกเฉินและวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง โดยรับตีพิมพ์ผลงานจากทั้งสมาชิกภายในประเทศไทยและจากต่างประเทศ

วารสารเวชบำบัดวิกฤต

Clinical Critical Care is journal on multidisciplinary area of medicine, surgery, anesthesiology, nurse, pharmacy, respiratory therapy , physical therapy that involved in the all aspects of clinical critical care, such as intensive and critical care, trauma and surgical intensive care and acute care surgical

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย จากทุกสถาบัน ครอบคลุมศาสตร์สาขา เช่น เภสัชกรรมปฏิบัติ การบริบาลทางเภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม และเภสัชอุตสาหกรรม

วารสารเภสัชกรรมไทย

วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม เช่น การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ นิติเภสัชกรรม

วารสารเทคนิคการแพทย์

วารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการ และเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่าง ๆ

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้

เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของคณะอาจารย์ บุคลากร เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารเกื้อการุณย์

วารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านความรู้ทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สาธารณสุข การพยาบาล การศึกษา การวิจัยและการบริการทางการพยาบาล และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์

วารสารอาหารและยา

วารสารอาหารและยา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสื่อกลางและเป็นเวทีทางวิชาการ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดของนักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา

วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษาเป็นวารสารรับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านการพยาบาล ด้านสุขภาพศึกษา ด้านสหวิทยาการพฤติกรรมสุขภาพ และด้านสหวิทยาการวิทยาศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรม

วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

วารสารทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านอาชีวเวชศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน ระบาดวิทยา ระบาดวิทยาคลินิกและงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่บทความวิชาการหรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับด้านศัลยศาสตร์ โดยผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความ ประเภท original (research) article, review article, theoretical article

วารสารสมาคมรังษีรักษาแห่งประเทศไทย

วารสารสมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย เผยแพร่บทความวิชาการในสาขาด้านรังสีรักษา มะเร็งวิทยา ฟิสิกส์การแพทย์ การพยาบาลด้านมะเร็ง รังสีเทคนิค ข้อคิดเห็นทางวิชาการ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านโรคมะเร็ง

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นวารสารวิชาการที่การเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมวิทยาการการศึกษาด้านจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต จิตวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ จิตแพทย์ และสหวิชาชีพต่าง ๆ ในวงการสุขภาพจิต

วารสารสภาการพยาบาล

วารสารสภาการพยาบาลเป็นของสภาการพยาบาล เผยแพร่บทความทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่พยาบาลวิชาชีพในระดับประเทศทั้งที่เป็นบทความทางวิชาการที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นวัตกรรมและการวิจัยทางการพยาบาล

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ บทความวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นวิชา และบทความที่น่าสนใจทางการแพทย์ การสาธารณสุข และแพทยศาสตร์ศึกษา

วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา

วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา (Journal of Heaith and Pedagogy) เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาล การสาธารณสุข ด้านศิลปะการสอน การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม

วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสุขภาพ และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ

เผยแพร่บทความด้านสุขภาพและสาธารณสุข ซึ่งนิพนธ์โดยพยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ ซึ่งปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม และบทความด้านการพยาบาลทั่วไป ทฤษฎีการพยาบาลและการวิจัยการพยาบาลขั้นสูงและการพยาบาลเฉพาะทาง

วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ แหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข สัตวแพทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วารสารวิชาการการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

นำเสนอข้อมูลทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ

วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

นำเสนอบทความทางวิชาการหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ วิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รายงานการสอบสวนโรค กองบรรณาธิการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพเพื่อนำเสนอแก่ผู้อ่าน

วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย ทางด้านการพัฒนาสุขภาพ อันเป็นกลไกให้ประชาชน มีสุขภาวะที่ดีและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเป็นแหล่งให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ

เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารวิจัยเพือส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

เผยแพร่บทความคุณภาพสูงในด้านการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบันในลักษณะ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความกรณีศึกษา

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล เผยแพร่ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการพยาบาล การศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ

วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ

วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ เผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือ บทความปริทรรศน์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขาการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

วารสารรามาธิบดีเวชสาร

Ramathibodi Medical Journal (RMJ) is sponsored by Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Publishing articles that focus on clinical medicine and related topics such as medical education and healthcare quality improvement.

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสาร Journal of Innovative Health Science เผยพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอผลการวิจัย ที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ

วารสารรังสีเทคนิค

วารสารรังสีเทคนิคเผยแพร่และเปิดโอกาสให้บุคลากรรังสีเทคนิค นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์เสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ บทความที่น่าสนใจ บทความปริทัศน์ และเทคโนโลยีทางด้านรังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์รังสี ฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านรังสีวิทยา

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิความรู้ทางวิชาการถูกนำไปใช้พัฒนาต่อยอดอย่างแพร่หลาย และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

วารสารพยาบาลสาธารณสุข เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการพยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย การทบทวนงานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลที่เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพการพยาบาล

วารสารพยาบาลทหารบก

ายละเอียดวารสารวารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ

วารสารพยาบาลตำรวจ

วัตถุประสงค์ของวารสารพยาบาลตำรวจเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านการพยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย การผลิตผลงานวิชาการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล

วารสารทางการแพทย์และบริหารจัดการระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น

เผยแพร่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) รายงานผู้ป่วย (Case report) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Literature Review Article) ตลอดจนองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนวปฏิบัติจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความอื่นๆที่น่าสนใจ

วารสารป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย

รายละเอียดวารสารวัตถุประสงค์ของวารสารพยาบาลตำรวจเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านการพยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย การผลิตผลงานวิชาการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล

วารสารทางวิชาการของ ราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

วารสาร The Thai Journal of Orthopaedic Surgery เป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการที่สนใจเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยและผลงานวิจัยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

วารสารทันตาภิบาล

วารสารวิชาการทางด้านทันตสาธารณสุขเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องให้กับทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้ทันตบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งได้แก่ ผลงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิชาการใหม่ๆ

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย เผยแพร่ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาคลินิก จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆและเกี่ยวข้องกับสหวิทยาการอื่นๆ เช่น จิตวิทยาสาขาอื่น ๆ จิตเวชศาสตร์ ประสาทจิตวิทยา นิติจิตวิทยา และศาสตร์อื่นๆที่ใกล้เคียงกัน

วารสารควบคุมโรค

เผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ขอบเขตรวมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผลการปฏิบัติงาน บทความฟื้นวิชา รายงานผู้ป่วย และการสอบสวนโรค

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและค้นคว้าวิชาแพทย์ บทความฟื้นวิชา การบรรยายพิเศษ รายงานผู้ป่วย โรคที่น่าสนใจ รับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบาดวิทยา รวมถึงงานวิจัยสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร กาแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก และเป็นเวทีสื่อกลางแลกเปลี่ยนและพัฒนาทางวิชาการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา

เผยแพร่บทความวิชาการทั้งการจัดการความรู้ และงานวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นใดมาก่อน โดยเฉพาะประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วารสารฯยินดีรับตีพิมพ์บทความภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นชื่อบทความและบทคัดย่อจำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษประกอบด้วย

วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

วารสารการแพทย์ MJSSBH เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารกรมการแพทย์

วารสารกรมการแพทย์ มีวัตถุประสงค์รับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูง ประเภทบทความทางการแพทย์, บทความวิจัย (Original Article/Research article) , บทความวิชาการ (academic article/Review article) , รายงานผู้ป่วย (Case report/ Case series) ที่มีความสัมพันธ์กับการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพทั้งในและนอกสถาบัน

วารสารการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

เป็นสื่อกลางและเป็นเวทีทางวิชาการ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ถอดบทเรียนการทำงานด้านอาหาร,ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด สถานพยาบาล สถานบริการด้านสุขภาพ ของนักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน

วารสารกายภาพบำบัด

วารสารกายภาพบำบัด (Thai J Phys Ther) มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เผยแพร่บทความ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับ ชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ยาที่เป็นเภสัช เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ยาเสพติด โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ พาหะนำโรค การวิจัยทางคลินิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ กฎ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ สุขภาพ สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

ลำปางเวชสาร

วารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลลำปาง เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ รายงานการวิจัย รายงานผู้ป่วย และบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจ เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

รามาธิบดีพยาบาลสาร

เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา การทบทวนงานวิจัย การวิเคราะห์มโนมติ นวัตกรรมทางการพยาบาล โครงการกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการด้านสุขภาพ

พุทธชินราชเวชสาร

พุทธชินราชเวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์ แพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุข ได้แก่ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ นวัตกรรมทางการแพทย์ ย่อวารสาร บทความจากการประชุมจดหมายถึงบรรณาธิการ ถามตอบปัญหาและบทความประเภทอื่นที่เหมาะสม.

บูรพาเวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย

จุลสาร ENV.OCC

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

Sirirag Medical Journal

Siriraj Medical Journal มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิมพ์และเผยแพร่บทความต้นฉบับ บทความทบทวน และจดหมายถึงบรรณาธิการ เหมาะสำหรับแพทย์ นักวิจัย และบุคลากรด้านสุขภาพทุกคน

จักษุเวชสาร

เผยแพร่บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวน รายงานกรณีศึกษา/ชุดกรณีศึกษา มุมมองและความคิดเห็น เกี่ยวกับจักษุวิทยา จักษุศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง