วันหยุดให้บริการประจำปี 2566

มกราคม

วันที่

1 วันขึ้นปีใหม่
2 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

ไม่มีวันหยุด

มีนาคม

วันที่

6 วันมาฆบูชา

เมษายน

วันที่

6 วันจักรี
13-15 วันสงกรานต์
17 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

พฤษภาคม

วันที่

4 วันฉัตรมงคล
5 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
17 วันพืชมงคล

มิถุนายน

วันที่

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และ วันวิสาขบูชา
5 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และ วันวิสาขบูชา

กรกฎาคม

วันที่

28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

วันที่

1 วันอาสาฬหบูชา
2 วันเข้าพรรษา
12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9
14 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9

กันยายน

ไม่มีวันหยุด

ตุลาคม

วันที่

13 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 วันปิยมหาราช

พฤศจิกายน

ไม่มีวันหยุด

ธันวาคม

วันที่

5 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
10 วันรัฐธรรมนูญ
11 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
31 วันสิ้นปี