วันหยุดให้บริการประจำปี 2565

มกราคม

วันที่

1 วันขึ้นปีใหม่
3 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

วันที่

16 วันมาฆบูชา

มีนาคม

ไม่มีวันหยุด

เมษายน

วันที่

6 วันจักรี
13-15 วันสงกรานต์

พฤษภาคม

วันที่

4 วันฉัตรมงคล
13 วันพืชมงคล
15 วันวิสาขบูชา
16 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

มิถุนายน

วันที่

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม

วันที่

13 วันอาสาฬหบูชา
14 วันเข้าพรรษา
15 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

สิงหาคม

วันที่

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9

กันยายน

ไม่มีวันหยุด

ตุลาคม

วันที่

13 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
23 วันปิยมหาราช
24 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

พฤศจิกายน

ไม่มีวันหยุด

ธันวาคม

วันที่

5 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
10 วันรัฐธรรมนูญ
12 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
30 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
31 วันสิ้นปี