วันหยุดให้บริการประจำปี 2567

มกราคม

วันที่

1 วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

วันที่

24 วันมาฆบูชา
26 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

มีนาคม

ไม่มีวันหยุด

เมษายน

วันที่

6 วันจักรี
8 วันหยุดชดเชยวันจักรี
13-15 วันสงกรานต์
16 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

พฤษภาคม

วันที่

4 วันฉัตรมงคล
6 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
10 วันพืชมงคล
22 วันวิสาขบูชา

มิถุนายน

วันที่

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม

วันที่

20 วันอาสาฬหบูชา
21 วันเข้าพรรษา
22 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

วันที่

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และ วันแม่แห่งชาติ

กันยายน

ไม่มีวันหยุด

ตุลาคม

วันที่

13 วันนวมินทรมหาราช
14 วันหยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช
23 วันปิยมหาราช

พฤศจิกายน

ไม่มีวันหยุด

ธันวาคม

วันที่

5 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
10 วันรัฐธรรมนูญ
30 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
31 วันสิ้นปี