ผู้บริหาร

ผศ. ดร.สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

suthathip.man@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8220

สำนักงานผู้อำนวยการ

จีรกาญจน์ ศรีวิเศษ​

นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

jeeragarn.sri@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8228

อรศิริ ปิ่นวิเศษ

นักพัสดุ

ornsiri.pin@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8235

อภิญญา รัตนวิเศษรัตน์

นักบริหารการเงิน

apinya.rat@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8212

วยุรา เหรียญวิทยากุล

นักบริหารงานทั่วไป

vayura.ria@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8223

ปรีดา บุญแก้ว

พนักงานธุรการ

preeda.boo@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8223

งานทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

กรรณิการ์ แสงทอง​

นักบรรณสารสนเทศ

kannigar.sae@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8232

สุภาพ กลิ่นเรือง​

นักบรรณสารสนเทศ

suphab.kli@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8215

สุพักตรา ยุทธภัณฑ์บริภาร

นักบรรณสารสนเทศ

supaktra.yut@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-7040

ศิริพร สิทธิมณี

นักบรรณสารสนเทศ​

siriporn.sit@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8229

พรพันธ์ ชื่นใจ

นักบรรณสารสนเทศ

pornpun.chu@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8222

สุภาวดี สังข์วรรณ

นักบรรณสารสนเทศ​

supawadee.sun@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)32-726-540

พรทิพย์ ชัยเชิดชูวงศ์​

นักบรรณสารสนเทศ

porntip.cha@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8238

อารยา ศรีบัวบาน

นักบรรณสารสนเทศ

araya.sri@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8222

ศักดินนท์ แหยมสุขสวัสดิ์

นักบรรณสารสนเทศ

sakdinon.yams@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-9692

กันทิมา มัดดาละ​​

พนักงานบริการสารสนเทศ​

kanthima.mad@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8214

ธันยารัตน์ รื่นรวย​

พนักงานบริการสารสนเทศ​​

wasana.san@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8218

ชญานิศ จิตรีไหว

พนักงานบริการสารสนเทศ

chayanis.jit@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8214

วราภรณ์ น้อยปลา

พนักงานช่วยบริหาร

waraporn.sak@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8211

ประเสริฐ ชัยเลิศวิรุฬห์

พนักงานบริการ

prasert.cha@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8218

สิทธิพงษ์ ทองสาร์

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

sittipong.ton@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8213

สุพรรษา เอี่ยมปราโมทย์

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

supansa.iam@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8226

อัญชลี กรเจริญ

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

unchalee.kor@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8226

จิรภา ครองระวะ

พนักงานบริการสารสนเทศ​

 jirapa.kro@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8222

บุปผา บุญอิ่ม

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

buppha.bun@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-7040

สุธาทิพย์ บุตรแก้ว

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

sutatip.boo@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)32-726-541

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐพล อัศววายุโยธิน

นักคอมพิวเตอร์

nattapol.asa@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8234

พิเชฐ มุสิกพันธ์

นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ​

phichet.mus@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8231

ธนาธิป โคกระบิน

นักคอมพิวเตอร์

thanathip.kog@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8239

ปุณณรัตน์ สาสนาม

นักคอมพิวเตอร์

punnarat.sas@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8239

วุฒิชัย เมฆสุวรรณ

นักเทคโนโลยีการศึกษา

wutichai.mek@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8225

วรทัศน์ บุญไข่

นักเทคโนโลยีการศึกษา

voratust.boo@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8225

นภาศักดิ์ เกตุทอง

นายช่างเทคนิค

napasak.ked@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8210

ภัทรดนัย นันยา

นักเทคโนโลยีการศึกษา

phatdanai.nun@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)32-726-543

งานพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้

อภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์​

วิศวกร

apilak.sun@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-8233

สถาพร ศาสนพิทักษ์

นักพัฒนาการศึกษา

sataporn.sat@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-9692

ชลดา มุขดารา

นักพัฒนาการศึกษา

chonlada.mook@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-9692

ธิปัตย์ สุขเกิด

นักพัฒนาการศึกษา

Thipat.sukk@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2-470-9692