ผู้บริหาร

ผศ. ดร.สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

E-mail: suthathip.man@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8220

กรรณิการ์ แสงทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

E-mail: kannigar.sae@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8232

อภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และสารสนเทศ

E-mail: apilak.sun@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8233

สุภาพ กลิ่นเรือง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์

E-mail: suphab.kli@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8215

จีรกาญจน์ ศรีวิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์

E-mail: jeeragarn.sri@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8228

ณัฐพล อัศววายุโยธิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: nattapol.asa@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8234

สำนักงานผู้อำนวยการ

อรศิริ ปิ่นวิเศษ

นักพัสดุ

E-mail: ornsiri.pin@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8235

อภิญญา รัตนวิเศษรัตน์

นักบริหารการเงิน

E-mail: apinya.rat@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8212

วยุรา เหรียญวิทยากุล

นักบริหารงานทั่วไป

E-mail: vayura.ria@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8223

ปรีดา บุญแก้ว

พนักงานธุรการ

E-mail: preeda.boo@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8223

งานทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

สุพักตรา ยุทธภัณฑ์บริภาร

นักบรรณสารสนเทศ

E-mail: supaktra.yut@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-7040

ศิริพร สิทธิมณี

นักบรรณสารสนเทศ​

E-mail: siriporn.sit@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8229

สุภาวดี สังข์วรรณ

นักบรรณสารสนเทศ​

E-mail: supawadee.sun@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)32 726-540

พรพันธ์ ชื่นใจ

นักบรรณสารสนเทศ

E-mail: pornpun.chu@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8222

พรทิพย์ ชัยเชิดชูวงศ์​

นักบรรณสารสนเทศ

E-mail: porntip.cha@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8238

อารยา ศรีบัวบาน

นักบรรณสารสนเทศ

E-mail: araya.sri@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8222

ศักดินนท์ แหยมสุขสวัสดิ์

นักบรรณสารสนเทศ

E-mail: sakdinon.yams@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-9692

ชลธิชา ณ นุวงศ์

นักบรรณสารสนเทศ

E-mail: chonticha.nanu@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-9692

จิรภา ครองระวะ

พนักงานบริการสารสนเทศ​

E-mail: jirapa.kro@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8222

กันทิมา มัดดาละ​​

พนักงานบริการสารสนเทศ​

E-mail: kanthima.mad@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8214

ธันยารัตน์ รื่นรวย​

พนักงานบริการสารสนเทศ​​

E-mail: wasana.san@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8218

ชญานิศ จิตรีไหว

พนักงานบริการสารสนเทศ

E-mail: chayanis.jit@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8214

วราภรณ์ น้อยปลา

พนักงานช่วยบริหาร

E-mail: waraporn.sak@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8211

ประเสริฐ ชัยเลิศวิรุฬห์

พนักงานบริการ

E-mail: prasert.cha@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8218

บุปผา บุญอิ่ม

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

E-mail: buppha.bun@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-7040

สุพรรษา เอี่ยมปราโมทย์

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

E-mail: supansa.iam@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8226

อัญชลี กรเจริญ

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

E-mail: unchalee.kor@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8226

สิทธิพงษ์ ทองสาร์

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

E-mail: sittipong.ton@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8213

สุธาทิพย์ บุตรแก้ว

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

E-mail: sutatip.boo@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)32 726-541

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิเชฐ มุสิกพันธ์

นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ​

E-mail: phichet.mus@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8231

ธนาธิป โคกระบิน

นักคอมพิวเตอร์

E-mail: thanathip.kog@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8239

ปุณณรัตน์ สาสนาม

นักคอมพิวเตอร์

E-mail: punnarat.sas@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8239

ธนันโชตน์ ชนวีร์จารุณัฐ

นักคอมพิวเตอร์

E-mail: thananchot.chana@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8239

วุฒิชัย เมฆสุวรรณ

นักเทคโนโลยีการศึกษา

E-mail: wutichai.mek@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8225

วรทัศน์ บุญไข่

นักเทคโนโลยีการศึกษา

E-mail: voratust.boo@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-8225

ภัทรดนัย นันยา

นักเทคโนโลยีการศึกษา

E-mail: phatdanai.nun@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)32 726-543

งานพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้

สถาพร ศาสนพิทักษ์

นักพัฒนาการศึกษา

E-mail: sataporn.sat@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-9692

ชลดา มุขดารา

นักพัฒนาการศึกษา

E-mail: chonlada.mook@kmutt.ac.th
Tel: +66(0)2 470-9692