ฐานข้อมูลทดแทน wos
Reference Database-th
Web_Turnitin-01-01-1-1557x548
Hibraryonweb-01
Web_eJournalMag-01-1557x548

Service Hours

Monday – Friday

8.30  – 16.30

Service Status

Service Hours

Monday – Friday
8.30  – 16.30

จำนวนคนที่ใช้บริการภายในสำนักหอสมุด

Service hour

สำนักหอสมุด มจธ. (บางมด)

เปิดให้บริการทุกวัน

ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

อาคารสำนักหอสมุด (Lib)

ชั้น 1 KLINICS และลานกิจกรรม

จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.

ชั้น 2 – 5
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
ปิดเสาร์ – อาทิตย์

อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)
ชั้น 1 ห้อง Learning Common
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
ปิดเสาร์ – อาทิตย์

ชั้น 2 ห้อง LEGOBOX Room
จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.30 น.
ปิดเสาร์ – อาทิตย์

สำนักหอสมุด มจธ. (บางขุนเทียน)

เปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์

ปิดเสาร์-อาทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

สำนักหอสมุด มจธ. (ราชบุรี)

เปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์

ปิดเสาร์-อาทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
หมายเหตุ :

ทุกพื้นที่การศึกษาเคาน์เตอร์บริการยืมคืนจะปิดก่อนเวลา 15 นาที

Single Search

        

        

Service Status

Recommended Services

Recommended Services

Customer's feedback form

New Arrivals