E - journal

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

เป็นวารสารวิชาการ ดำเนินการโดยสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์ และบทพินิจหนังสือ (Book Review)