e - Journal

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย และสถาบันภายนอก รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ

วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์

แพร่บทความบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ที่ได้มาตรฐานสู่สาธารณชน รวมทั้งยกระดับผลงานทางวิชาการให้ได้รับการยอมรับ ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายถอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในวงการวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาให้มีผลงานทางวิชาการในระดับสากล เป็นเวทีทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาสู่สาธารณะ

วารสารวิชาการสถาบันพระวิทยากร

เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และผลงานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงบูรณาการที่เสนอองค์ความรู้ใหม่ และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ฝึกอบรมสำหรับพระสงฆ์และสังคม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในเชิงวิชาการวิชาการ

วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม

วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม เป็นวารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยแสงธรรมจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศิลปศาสตร์ ด้านพระพุทธศานา ปรัชญา การศึกษาเชิงประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปกิณกะ

Journal of buddhist Education and Research

Journal of Buddhist Education and Research เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

วารสารมหาจุฬาวิชาการ

ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

วารสารมหาจุุฬานาครทรรศน์

เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ภายในและภายนอกสถาบัน นักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการสาธารณะ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ

วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์

เผยแพร่ผลงานทั้งทางด้านการวิจัย และผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ องค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับพระพุทธศาสนา

วารสารพุุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารรรับตีพิมพ์บทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั้งการวิเคราะห์มโนทัศน์สำคัญในพระพุทธศาสนา และการประยุกต์พระพุทธศาสนากับกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิเคราะห์วิจารณ์กิจกรรม หลักการ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน

วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการทางด้านโดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเชิงประยุกต์ การศึกษาเชิงนวัตกรรมประยุกต์ และด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารปัญญาปณิธาน

ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยว และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านปรัชญาและศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ

วารสารบัณฑิตแสงโคมคำเป็นวารสารวิชาการ เผยแพร่บทความต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่วิทยาเขตพะเยาได้เปิดสอน คือ พระพุทธศาสนาเเละปรัชญา การสอนสังคมศึกษา การสอนภาษาไทย เเละรัฐศาสตร์ ตลอดจนการบูรณาการสหวิทยาการต่าง ๆ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา การบริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอกทั่วไป

วารสาร มจร.เลยปริทัศน์

วารสารทางวิชาการ ที่เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 1) รัฐศาสตร์ 2) พระพุทธศาสนา 3) บริหารการศึกษา 4) ครุศาสตร์ 5) ศิลปศาสตร์ 6) รัฐประศาสนศาสตร์ 7) ศึกษาศาสตร์ แก่อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

วารสาร มจร.เพชรบุรีปริทรรศน์

วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์ เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา บริหารการศึกษา การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา การสอน และการวิจัย ในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย

วารสารมจร.อุบลปริทรรศน์

เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในมิติ ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหา ให้แก่สังคม เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ธรรมธารา

ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแหล่งข้อมูลในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการแก่สังคม