1
อะตอมและสมบัติของธาตุ 1 :แบบจำลองอะตอม
Author: INK Lab // Year: 2563 // Keyword: Chemistry //
chemistry
พื้นฐานเคมี ท่องตารางธาตุ
Author: Chem by Pkaew // Year: 2562 // Keyword: Chemistry //
 ตอนที่ 2
ปรับพื้นฐานเคมีเบื้องต้น ตอนที่ 2
Author: Paul’s Academy–เคมีครูเปา // Year: 2560 // Keyword: Chemistry //
 ตอนที่ 2
ปรับพื้นฐานเคมีเบื้องต้น ตอนที่ 1
Author: Paul’s Academy–เคมีครูเปา // Year: 2560 // Keyword: Chemistry //
เคมีทั่วไป
Author: บัวหลัน คุ้มไพทูลย์ // Year: 2560 // Keyword: Chemistry //
เคมีทั่วไป 1
Author: มานพ พราหมณโชติ, อำนวย อรุณรุ่งอารีย์ // Keyword: Chemistry //
เคมีทั่วไป เล่ม 1
Author: สุดจิต สงวนเรือง ; จุนเจือ โล่ห์สุวรรณ ; นัทธมน คูณแสง // Keyword: Chemistry //
หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1 และ 2
Author: กฤษณา ชุติมา // Keyword: Chemistry //
ปรับพื้นฐานเคมีเบื้องต้น
Author: Paul’s Academy–เคมีครูเปา // Year: 2563 // Keyword: Chemistry //
Chemistry ปี 1
Author: Chanipang // Year: 2565 // Keyword: Chemistry //