นโยบายเชิงกลยุทธ์

Strategic Policies

"We need to preserve the core value of the library but deliver the services in different ways"

We offer the services to facilitate the improvement of the 21st century skills for the learners. The innovative, creative, and collaborative community is built through various activities and spaces. With the integration of data analysis and machine learning, we will provide the personalized recommendation service to support the taught course students and instructors.

KLX Strategy.

Resource Acquisition for digital age.

 • Expand the library’s wall, reduce book increase ebook.
 • Ready to use, contain implicit knowledge.
 • Increase user experience by using immersive technology.
kindle, ereader, tablet-1867751.jpg

Quality of Service Delivery.

 • Daily management for service quality control.
 • AI for Personalized recommendation.
 • Research assistant.

Learning Space & Life-long learning skill.

 • Life long learning skill development.
 • Information Literacy skill development.
 • Bootcamp for coding, data science, and business skills.
 • Space for collaboration.

Management System and Staff Development.

 • Management information systems and automation system of management and service.
 • AI / Machine learning, IOT course for IT developer.
 • Digital literacy, Information literacy for librarian and service staffs.

KLX Timeline.

Plan Authority

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2546 เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้มีโอกาสใช้บริการห้องสมุดในการส่งเสริม การศึกษาและวิจัยได้โดยทั่วถึง และอาศัยอำนาจตามความในข้อที่ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2546 และมาตรา 18 (2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546