นโยบายเชิงกลยุทธ์

Strategic Policies

"We need to preserve the core value of the library but deliver the services in different ways"

We offer the services to facilitate the improvement of the 21st century skills for the learners. The innovative, creative, and collaborative community is built through various activities and spaces. With the integration of data analysis and machine learning, we will provide the personalized recommendation service to support the taught course students and instructors.

The 21st Century Library Strategies

01 Learning support Services
 • Provides Search Assistant Service including the in-library and online resources to support learning, research, skill development, and micro-credentials.
 • Integrates the data analysis methods and develop the active service to deliver the recommendation list satisfied the requirement of the patrons.
 • Arranges the in-class library to facilitate the information literacy skill improvement for students and publish the subject collection online.
02 Creative Space and Activity
 • Provides variety of spaces for different purposes including collaborative space, learning space, common space, and auditorium.
 • Integrates the learning technology in learning space design and management.
 • Designs and manages the activities to facilitate the students in constructing a personal understanding of a concept or idea for building innovation.
03 Partnerships
 • Builds relationship with three groups of partners including students, researchers, and entrepreneur to create the valued-activities with library staffs as an organizer.
 • Builds the resources that ensemble the knowledge from partner’s portfolios.
04 IT for Management and Staff Development
 • Develops the Management Information System, Business Intelligence to integrate the data from different sources used for predicting the future deman, and planning.
 • Build the Library KM to be the knowledge center providing the information for different functions in the library.
 • Builds the function competency tracking system and series of training for staff development.
 • Implements the project management, and assessment systems for managing the co-working environment.

4-Year Plan

Plan Authority

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2546 เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้มีโอกาสใช้บริการห้องสมุดในการส่งเสริม การศึกษาและวิจัยได้โดยทั่วถึง และอาศัยอำนาจตามความในข้อที่ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2546 และมาตรา 18 (2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546