บริการยืมระหว่างห้องสมุด

การยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) คือ การให้บริการยืมวัสดุสารสนเทศ หรือขอทำสำเนาวัสดุสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของรัฐภายในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะการให้บริการ​

ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 ผู้ใช้บริการติดต่อขอยืมด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการไปติดต่อขอยืมด้วยตนเอง โดยจะออกแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดให้สมาชิกถือไปยืม-คืน เล่ม ด้วยตนเอง (ครั้งละ 3 เล่ม) เมื่อสมาชิกส่งคืนหนังสือแก่ห้องสมุดผู้ให้ยืมเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำฟอร์มมาคืนแก่ห้องสมุด
วิธีที่ 2 ห้องสมุดดำเนินการให้ โดยที่ห้องสมุดจะดำเนินการติดต่อขอสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์ให้ ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ หากต้องการใช้ด่วนสามารถใช้บริการทางโทรสาร (FAX) /ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)/ส่งไฟล์ (File)

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544) ผู้รับบริการรับผิดชอบ ดังนี้
 • ค่าสำเนาเอกสารขึ้นอยู่กับห้องสมุดแต่ละแห่ง แต่ไม่เกิน 3 บาท/หน้า
 • ค่า Scan ส่งทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารข้อความหน้าละ 5 บาท (บริการ Scan ไม่เกิน 10 แผ่น)
 • ค่าส่งเอกสารตามใบแจ้งราคาและค่าธรรมเนียมการส่งเงินตามอัตราของไปรณีษณีย์ไทยจำกัด
 • หมายเหตุ

  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบสิ่งที่ยืม ถ้ามีการชำรุด เสียหาย หรือสูญหายของวัสดุสารนิเทศ ต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดของห้องสมุดผู้ให้ผู้ยืม

  ติดต่อสอบถาม

  งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด  สํานักหอสมุด
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ☎ 0-2470-8238 (บางมด)
  ☎ 0-2470-7040 (บางขุนเทียน)
  ☎ 032-72-6540 (ราชบุรี)
  ✉ ill.lib@kmutt.ac.th

  แบบฟอร์มส่งคำขอ