Union Catalog

ฐานข้อมูลห้องสมุดของ 24 มหาวิทยาลัย /สถาบันของรัฐ  ด้วยความร่วมมือของห้องสมุดทั้ง 24 แห่ง  ทำให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นหนังสือที่ต้องการจากใน 24 มหาวิทยาลัย /สถาบัน ได้จากแห่งเดียว