รูปแบบการเปิดให้บริการ

สถานะ 01 - สีเขียว (Full Service)

รูปแบบการเปิดให้บริการ
ภายในสำนักหอสมุด

เปิดให้บริการทุกชั้น

รักษามาตรการคัดกรอง และ SOCIAL DISTANCING อย่างเข้มงวด

จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่เกิน 600 คน

* ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

* ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดไว้รัส COVID-19