บริการบรรณารักษ์ให้คำปรึกษาออนไลน์

เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและสนับสนุนการวิจัย เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม ได้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก
สำนักหอสมุด มจธ. มีบริการบรรณารักษ์ให้คำปรึกษาออนไลน์สำหรับนักศึกษา/บุคลากร มจธ. ดังนี้
1. แนะนำและสืบค้นข้อมูล
2. บริการตรวจสอบและแนะนำการเขียนบรรณานุกรม
3. บริการสืบค้นการอ้างถึงผลงานทางวิชาการ
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

รูปแบบการให้บริการบรรณารักษ์ให้คำปรึกษาออนไลน์

Online
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์       เวลา 9.00 – 16.00 น.
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 9.00 – 16.00 น.
Offline
หรือสแกน QR code

การให้บริการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Online Open Access

หรือสแกน QR code