รูปแบบการเปิดให้บริการภายในสำนักหอสมุด

รูปแบบการเปิดให้บริการ
ภายในสำนักหอสมุด

เข้าใช้พื้นที่บริการเฉพาะชั้น 1

สามารถใช้พื้นที่บริการที่ชั้น 1 ได้ยกเว้นห้อง KLINICS

GRAB'n Go

นักศึกษาและบุคลากรสามารถจองหน้งสือผ่านเว็บไซต์และเข้ามารับหนังสือด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน ชั้น 1

Book Delivery

บริการนำส่งหนังสือ (รับคืนและจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น – จัดส่ง ทุกวันอังคาร นอกเขตทุ่งครุและราษฎร์บูรณะ)

รักษามาตรการคัดกรอง และ SOCIAL DISTANCING อย่างเข้มงวด

บริการส่ง และ คืนทางไปรษณีย์

จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่เกิน 50 คน

* ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

* ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดไว้รัส COVID-19