IEEE/IET Electronic Library (IEL)
Engineeing, IEEE Standards, Proceedings, and Technology

IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ

 

ระยะเวลา : 01-ม.ค.-2024 ถึง 31-ธ.ค.-2024
คู่มือการใช้งาน         Video Training