FAQs

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการกับรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการจากหนัา Website สำนักหอสมุด

  1. เข้า www.lib.kmutt.ac.th
  2. เลือก Service >> Tools
  3. Download และ Install โปรแกรมตามอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน