e - Journal

วารสารศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทางด้านสาขาศึกษาศาสตร์ ดังนี้ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษาอุดมศึกษา การศึกษาพิเศษ การบริหารการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิชาการ (Academic Articles) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีขอบเขตเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การประเมินผล จิตวิทยาและเทคโนโลยี ตลอดจนนวัฒกรรมทางการศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความวิจัยในสาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาการประเมินผลการศึกษา สาขาสถิติและวิจัยทางการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ในสาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการศึกษาพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทความวิชาการและงานวิจัย พัฒนาทางสหสาขาวิชา เช่น การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การสอนศิลปะศาสตร์ วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาจิตวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านการศึกษาและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านศึกษาและสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักการศึกษา นักวิจัย นักพัฒนา และนักปฏิบัติ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขาวิชาทางการศึกษาในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ ได้แก่ การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรและการสอน วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา

วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และเปลี่ยนแนวคิดทางด้านภาษาจีน วัฒนธรรมจีน จีนศึกษา และเรื่องราวของชาวจีนในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนสาขาอื่น ๆ

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวกับศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่บทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้การปฏิบัติงานของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทวิจารณ์หนังสือที่มีองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ

วารสารศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผลงานวิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียนของนักวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ เช่น การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยเน้นด้านการบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา

สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

งานวิจัยและบทความวิชาการ ด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม การจัดการธุรกิจการบิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์

วารสารไทยศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งองค์ความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทยศึกษา

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน

วารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการในหมวด Continuous, Optimization, Discrete Optimization, Stochastic Process and Statistics, Simulation, Heuristics and Meta-heuristics, Production, Manufacturing and Logistics, Decision Support in Manufacturing and Logistics, Computational Intelligence in Manufacturing และ Data Analytics

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ เน้นด้านการศึกษา ด้านการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ ระบบสารสนเทศ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์

วารสารมังรายสาร

เผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรม คติชนวิทยา การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา และพัฒนาชุมชน

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชยทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิด ทฤษฏี การพัฒนานวัตกรรม

วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย

เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัย วารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา การศึกษาเชิงประยุกต์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ ในทางวิชาการในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษา ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ อาทิ การบูรณาการทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

บทความวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษา การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ธุรกิจศึกษา การอุดมศึกษาและหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่ความคิดและพัฒนาการทางการศึกษาในศาสตร์ทางการศึกษา การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติและสารสนเทศการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สื่อทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่บทความวิชาการ ผลงานวิจัย ในสาขาศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การบริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการสอน การศึกษาการวิจัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เผยแพร่บทความวิชาการ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพทางด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ความก้าวหน้าในงานวิจัย

วารสารครุทรรศน์

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ แลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษา รวมทั้งสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการศึกษา

วารสารครุพิบูลย์

เผยแพร่บทความวิจัยในกลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นหลัก โดยเน้น หลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา วิธีวิทยาทางการวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา

วารสารการแปลและการล่าม

เผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้า วิจัย วิชาการ ทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ของการแปลและการล่าม เช่น การเรียนการสอนวิชาการแปลและ/หรือการล่ามในศตวรรษที่ 21

THAITESOL Journal

THAITESOL Journal is publishes academic articles, research papers and book reviews on applied linguistics and language learning and teaching. The journal serves as a platform for the scholars in the field to present their works to those who are interested.

rEFLections

rEFLections publishes research into English language teaching and other language-related enquiries. The journal aims to serve as a scholarly platform for academics, researchers as well as students to promote and disseminate their cutting-edge work and to stimulate interest, debate and reflection on current issues.

Journal of Roikaensanrn Academi

เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ด้านศาสนา ปรัชญา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิชาการอื่น ๆ

ECT Journal: วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เผยแพร่ผลงานที่เป็นบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม ข่าวสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

CRI/ICEIT Newsletter

The newsletter presents information on ICEIT research, and education and training programs, as well as commissioned articles, reports, and summaries of research articles from international journals. These summaries attempt to make the often complex developments in highly specialized research areas more accessible and understandable to the interested lay person.