e - Journal

วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เผยแพร่ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสู่สาธารณะ รวบรวมและพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลประกอบอื่น ๆ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์