e - Journal

วารสารไทยคดีศึกษา

เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

วารสารแก่นดนตรีและการแสดง

วารสารทางวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ผลงานสร้างสรรค์ ทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วารสารอารยธรรมโขง-สาละวิน

เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านชาติพันธุ์ ด้านประวัติศาสตร์-โบราณคดี ด้านปรัชญา-ศาสนา ด้านภาษา-วรรณกรรม ด้านศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้านสารสนเทศ-การสื่อสาร และด้านศิลปศึกษา

วารสารศิลป์ปริทัศน์

วารสารศิลป์ปริทัศน์ เผยแพร่บทความในด้าน ทัศนศิลป์ การออกแบบ ศิลปะการแสดง และดุริยางคศิลป์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

รวบรวมและเผยแพร่ เกี่ยวกับ ศิลปศาสตร์ ได้แก่ ภาษา ภาษาศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ ศิลปวัฒนธรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษาสังคมศาสตร์ ได้แก่ กฎหมาย อาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พัฒนาสังคม จิตวิทยาและแนะแนว บริหารธุรกิจ

วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเซีย

แหล่งศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและด้านนวัตกรรมการออกแบบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นพื้นที่นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์

นำเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปะทุกแขนง รวมทั้งการแสดงความคิด ข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สู่สาธารณชน

วารสารวิชาการคณะศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ศิลปะและการออกแบบ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การผังเมือง สถาปัตยกรรมไทย และพื้นถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการทางสถาปัตยกรรม

วารสารดีไซน์เอคโค

วารสารเพื่อการออกแบบ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยด้านศิลปะประยุกต์ นฤมิตศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปหัตถกรรม

วารสารดนตรีและการแสดง

วารสารดนตรีและการแสดง จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านดนตรีและการแสดง อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ

วารสารกระแสวัฒนธรรม

วารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ผลงานที่รับตีพิมพ์ อยู่ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์ และบทพินิจหนังสือ (Book Review)

วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในทางวิชาการ

วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดประสงค์เพื่อเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์

ร่มพยอม

จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตีพิมพ์บทความความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรม สาระความรู้เกี่ยวกับลวดลายล้านนาเช่น ศิลปะและความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตของชาวล้านนา ประวัติศาสตาร์ ศิลปวัฒนธรรมอาหารล้านนา

ดำรงวิชาการ

เผยแพร่บทความทางวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัย

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

เผยแพร่บทความทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาศิลปวัฒนธรรม สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขากฎหมาย การเมือง การปกครอง สาขาการศึกษา สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม และสาขาการสื่อสารและสารสนเทศ

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เผยแพร่ต้นฉบับบทความวิจัยและบทความวิชาการประเด็นที่เป็นปัจจุบัน ด้านภาษาและการจัดการศึกษาภาษา วัฒนธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ภายใต้ขอบข่ายดังต่อไปนี้ 1. ภาษาและการจัดการศึกษาภาษา 2. วัฒนธรรมศึกษา 3. สังคมศาสตร์