e - Journal

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ ผลสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่บทความข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว กิจกรรมและการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนร่วม