FAQs

นักศึกษาและบุคลากร มจธ. เป็นสมาชิกของสำนักหอสมุดโดยอัตโนมัติ

สามารถดูระเบียบการยืมและค่าปรับ ได้ ที่นี่

ในสถานการณ์ปกติ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถยืมหนังสือออกภายนอกสำนักหอสมุดได้