e - Journal

วารสาร มจร.เลยปริทัศน์

วารสารทางวิชาการที่เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และพระพุทธศาสนา แก่อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ปัญญา

วารสารวิชาการที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านศาสนา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความรับเชิญ บทความปริทัศน์

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ การศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ บริหารธุรกิจ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ

วารสารศิลปการจัดการ

เผยแพร่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จันทรเกษมสาร

บทความวิจัย (Research Article) และ บทความวิชาการ (Academic Article) ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อินฟอร์เมชั่น

เผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการห้องสมุด เทคโนโลยีและนวัตกรรมห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดทางวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้าน สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

เผยแพร่บทความวิจัย/บทความปริทัศน์/บทความวิชาการ/ และบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี วิชาชีพสาธารณสุข จิตวิทยา และ สหวิทยาการ

วารสารเกษมบัณฑิต

เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ประกอบด้วยบทความจากนักวิชาการจากภายในและภายนอก ในสาขาการศึกษาและจิตวิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ และอื่น ๆ

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านการวิจัย และบทความวิชาการ รูปแบบต่าง ๆ ของอาจารย์ และ นักวิชาการทั่วไป

วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.

เผยแพร่บทความบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทรรศน์ และบทความพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สันติศึกษา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชม การศึกษา จิตวิทยา และรวมถึงสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เผยแพร่บทความบทความวิจัย บทความวิชาการ แนวสหศาสตร์ ได้แก่ ด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการแรงงาน การพัฒนาชุมชน การศึกษาสังคมสงเคราะห์คลินิก และการบริหารงานยุติธรรม เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมวิทยา, สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการเป็นวารสารที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการ ของนักสังคมศาสตร์แขนงต่าง ๆ

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความปริทรรศน์ ในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสาร สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หรือปกิณกะ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารจะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ และ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

วารสารวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์บทความวิจัย บทความทบทวน และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญต่าง ๆ ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา วรรณกรรม การสื่อสาร ข้อมูล สถาปัตยกรรม ศิลปะ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา

วารสารสังคมภิวัฒน์

รายงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจารณ์หนังสือ นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ตีพิมพ์เผยแพรสู่สาธารณะชน ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครอบคลุมศาสตร์ต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการจัดการ โดยนำเสนอในรูปแบบ บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง บทความวิจัย

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์/Journal of Social Science and Humanities Research in Asia (JSHRA)

Journal of Social Science and Humanities Research in Asia (JSHRA) นำเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนวิทยาการโยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทคัดย่อผลงานวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทความวิจัย บทความวิชาการ งานแปล หรือบทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review) ด้านมนุษศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยศาสตร์สุขภาพ พลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในศาสตร์ของภาษา การท่องเที่ยว การโรงแรม การศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เผยแพร่บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเวทีสําหรับนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมผลงานด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วรรณกรรมศึกษา และศึกษาศาสตร์

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารทางวิชาการที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่ มานุษยวิทยา การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรรณารักษศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยาและสังคมศาสตร์

วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เผยแพร่บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิเทศศึกษา

วารสารวิชาการระดับชาติ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ

เผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชา เช่น การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การบริหาร การจัดการ การบริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา อุดมศึกษา จิตวิทยาการศึกษา

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารเชิงวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านศึกษาศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์ ไทยศึกษา วรรณคดี สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การบัญชีและบริหารธุรกิจ

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านอยุธยาศึกษา โดยพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Book Review) บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในบริบทด้านอยุธยาศึกษา

วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์

เผยแพร่ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการสังคมมนุษย์

วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมุษยศาตร์และสังคมศาตร์

วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

เผยแพร่ ส่งเสริมและสนันสนุนผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน

เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุมการพัฒนากำลังคนในหลายมิติ ได้แก่ การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ (Hard Skills) ทักษะด้านคนและสังคม (Soft Skills) ตลอดจนสหสาขาวิชาที่บูรณาการสาขาวิชาทางการศึกษาและสังคมศาสตร์เข้ากับสาขาวิทยาศาสตร์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เป็นวารสารทางกลุ่มมนุษย์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย บทความวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชาระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี โลจิสติกส์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วารสารในรูปแบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี

เผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ลักษณะสหวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งสารสนเทศและศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางวิชาการของนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เผยแพร่แนวคิดและผลงานของนักวิชาการออกสู่สังคม ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นการบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ รวมทั้งเป็นพลังสำคัญต่อการเกื้อหนุนความก้าวหน้าของศาสตร์และวิชาชีพ ในรูปแบบ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี

บทความคุณภาพสูงทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษานักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งในและนอกสถาบัน

วารสารวิชาการมนุุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และ บทความวิชาการ (Academic Article) ในสาขามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารกับสังคม

เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์ ส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

วารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีโอกาสเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวงกว้าง

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ ที่มีคุณภาพของอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา ซึ่งเป็นผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัย ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิจัยรำไพพรรณี

วารสารวิจัยรำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) เผยแพร่บทความวิจัยใน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 สาขา ดังนี้ 1. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2. สาขาการศึกษา 3. สาขาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วารสารวิจัยสังคม

วารสารวิจัยสังคมเป็นวารสารวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความพิเศษ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม การวิจัยทางสังคม

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เผยแพร่บทความวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การศึกษา บริหารการศึกษาและหลักสูตรและการสอน

วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences) เผยแพร่บทความวิจัยในสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ทางด้าน Social Sciences & Humanities โดยมีสาขาย่อย 5 สาขา ได้แก่ 1) General Social Sciences 2) Development 3) Education 4) Political Science and International Relations 5) General Business, Management and Accounting

วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ด้านการวิจัยที่เป็นการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

วารสารวิจัยวิชาการ

วารสารวิจัยวิชาการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยและมีข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงความคิดริเริ่มที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

วารสารลวะศรี

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษา ของคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ การท่องเที่ยวและบริการ

วารสารราชพฤกษ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปของบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแห่งแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ ผลงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา พระพุทธศาสนาปรัชญา และนิติศาสตร์ ตลอดจนบทความวิชาการที่นำเสนอองค์ความรู้ใหม่

วารสารรัชตภาคย์

วารสารรัชต์ภาคย์ เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่วิทยาการ และความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

วารสารยุโรปศึกษา

วารสารยุโรปศึกษาเป็นวารสารสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตีพิมพ์บทความทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่มีสารัตถะสำคัญเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรป ตลอดจนความสัมพันธ์และบทบาทของของยุโรปในโลก

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีขอบเขตเนื้อหาของบทความอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

เผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความพิเศษและบทความปกิณกะ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มานุษยวิทยา โบราณคดี ประชากรศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้กว้างขวางทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติและการเสนอผลงานวิจัยที่ทีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นวารสารที่เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

วารสารมนุษยกับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารมนุษย์กับสังคม เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและปรัชญา ศิลปกรรม สารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร

วารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร (Journal of Humanities, Social Sciences, and Arts) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและเวทีในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างสถาบัน

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เผยแพร่ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และนิติศาสตร์ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารมนุษยศาสตร์แลุะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University) เผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์แลุะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เป็นบทความในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม กฎหมาย ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ จิตรกรรม มานุษยวิทยา สังคมวิทยา คติชนวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร์ จิตวิทยา อาชญาวิทยา ปรัชญา ศาสนา และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือ บทความปริทัศน์ในสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นบทความวิจัย บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาสาขาวิชามนุษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษา ภาษาศาสตร์ การเรียนการสอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและศาสนา สื่อสารมวลชน ดนตรี ศิลปะและการท่องเที่ยว

วารสารภาษาและวัฒนธรรม

The aims of JLC are to publish academic works on language and culture, especially theoretically focused analysis, applied research, and analyzed or synthesized research papers carried out in the Asian region.

วารสารภาษาศาสนาและวัฒนธรรม

วารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วารสารฟ้าเหนือ

เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรัชญาและศาสนา ภาษาและภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี วรรณคดีและวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี และการแสดง และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ในด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และชาติพันธุ์ศึกษา

วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์

เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับพระพุทธศาสนา ผลงานทั้งทางด้านการวิจัย และผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ในมิติด้าน พุทธศาสนา การพัฒนาสังคม ฯลฯ

วารสารพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างยั่งยืน

วารสารพัฒนาทักษะวิชาการอย่างยั่งยืน (JASD) ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ การศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนา กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปะการแสดง ภาษาศาสตร์และวรรณคดี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้วิจัยและผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งในและนอกสถาบัน ในสาขาวิชาปรัชญากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นสาขาวิชาด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษาการพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ประวัติศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Articles covering the diverse areas of behavioral science. It places importance on presenting information which aims to study, understand and explain human behaviors for the development of individuals, organizations, communities and societies. The development should lead to implications for policy making at organizational, regional or national level.

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ

วารสารปาริชาต เผยแพร่ และรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ และผลงานวิชาการรับใช้สังคมทางด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเงิน ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ

วารสารปัญญาภิวัฒน์

วารสารปัญญาภิวัฒน์ เป็นวารสารวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ TCI กลุ่มที่ 1 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

วารสารปรัชญาปริทรรศน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์

เผยแพร่ บทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทความปริทัศน์ และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ บทความด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี

เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และ บทวิจารณหนังสือ ในแขนงต่าง ๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ครูผู้สอน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านผลงานวิชาการและการวิจัย

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา

วารสารบัณฑิตวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน บทความในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาการจัดการเรียนรู้ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสหวิทยาการสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา พระพุทธศาสนาและปรัชญา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม

วารสารการบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ