FAQs

ให้บริการ 4 รูปแบบ ดังนี้

ระดับ 04 – Online (สีแดง) : ปิดพื้นที่สำนักหอสมุด : จัดส่งทางไปรษณีย์ / Delivery : SCB หน้า มจธ. เฉพาะวันอังคาร : จัดส่งทางไปรษณีย์เฉพาะวันอังคาร

ระดับ 03 – Delivery (สีส้ม) : ให้บริการเฉพาะเคาน์เตอร์ยืม-คืน : ผู้ใช้มารับหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนได้ / จัดส่งทางไปรษณีย์ / Delivery : คอนโดสวนธน, ตลาด 61

ระดับ 02 – First Floor (สีเหลือง) : เปิดบริการพื้นที่ชั้น 1 เท่านั้น จำกัดจำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 200 คน : ผู้ใช้มารับหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนได้ / จัดส่งทางไปรษณีย์ / Delivery : คอนโดสวนธน, ตลาด 61

ระดับ 01 – Full Service (สีเขียว) : เปิดให้บริการทุกชั้น รักษามาตรการคัดกรองและ social distancing จำกัดจำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 600 คน : ผู้ใช้เข้ามายืม-คืน หนังสือได้ตามปกติ

สามารถยืมหนังสือได้โดยกรอกแบบฟอร์ม Resource Request (Book) ที่นี่

1. ส่งคืนได้ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ (เท่านั้น) โดยจ่าหน้าถึง สำนักหอสมุด (คืนหนังสือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

2. ฝากคืนกับเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ Grab ‘n Go ทุกวันอังคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หน้า มจธ. เวลา 13.30-13.45 น.  (แจ้งล่วงหน้าพื่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่)

3. ช่องคืนหนังสือนอกเวลา กรณีที่สามารถเข้าพื้นที่ใน มจธ. ได้ตามปกติ

หากหนังสือมีค่าปรับ ไม่สามารถทำการยืมต่อได้ ต้องคืนหนังสือและชำระค่าปรับก่อน จึงสามารถดำเนินการยืมอีกครั้งได้ (รอ 5 วัน หลังจากคืนหนังสือแล้ว)