e - Journal

วิศวสารลาดกระบัง

เผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี บทความที่มีคุณภาพสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นสื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจ

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

บทความวิจัย บทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในลักษณะที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ การต่อยอดงานวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์

เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง มีสื่อหนังสือที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วารสารวิศวกรรมสาร มก. เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ

วารสารเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่ พัฒนา ศักยภาพผลงานวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยในสาขาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ให้ความรู้ทั้งพื้นฐานและประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ระหว่างนักวิชาการ

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ รวมถึงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางที่น่าสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รวบรวม เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกับงานวิจัยในสาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สหวิทยาการ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการออกแบบ รวมถึงงานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ อาทิเช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

วารสารสมาคมวิชาการคอนกรีตแห่งประเทศไทย

วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมบทความวิชาการ ที่ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน งานวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ งานวิจัยเพื่อการจัดทำมาตรฐาน งานวิจัยด้าน วัสดุ เช่น ปูนซีเมนต์ วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ คอนกรีตชนิดต่าง ๆ และ เทคโนโลยีการก่อสร้าง

วารสารวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นำเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มอ.บ.

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. เผยแพร่ความก้าวหน้าและการค้นพบใหม่จากงานวิจัยและงานวิชาการต่าง ๆ เชิงวิศวกรรม รวมไปจนถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความสั้นอาทิ สาชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางอาชีวศึกษา

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา มีนโยบายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิจัย และนวัตกรรม ประกอบไปด้วยขอบเขตเนื้อหา ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษา และการอาชีวศึกษา หรือการนำองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาเทคโนโลยีอาคาร สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม

วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์

เผยแพร่ผลงานบทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหางานในสาขาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบและพัฒนาเชิงประยุกต์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศและส่วนรวม

Engineering today

Engineering Today สื่อกลางเพื่อความก้าวหน้าในวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้ อัพเดทความเคลื่อนไหวและเทรนด์ใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัลอย่างรอบด้าน

Engineering Applied Science Research : (EASR)

Engineering and Applied Science Research วารสารระดับชาติได้รับการจัดทำดัชนีในฐานข้อมูล Thai-journal Citation Index (TCI) วารสารมุ่งเน้นการวิจัยในสาขาวิศวกรรมที่นำเสนอแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ