Drying Technology An International Journal
Drying technology

Drying Technology An International Journal วารสารด้านเทคโนโลยีการอบแห้ง เป็นวารสารนานาชาติ การวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแง่มุมทางวิศวกรรมของการอบแห้งและการแยกน้ำออก รวมถึงการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้ง

ระยะเวลา : 01-ม.ค.-2024 ถึง 31-ธ.ค.-2024