American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Mechanics

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ American Society of Mechanical Engineers (ASME) เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่รวบรวมเอกสาร รายงานการประชุมในเชิงเทคนิค และข้อมูลจากการจัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสมาคม American Society of Mechanical Engineering – ASME ช่วงปีของข้อมูลปี 2003 ถึงปีปัจจุบันที่เป็น Edition ล่าสุดที่เผยแพร่บนออนไลน์

ระยะเวลา : 01-ม.ค.-2024 ถึง 31-ธ.ค.-2024
คู่มือการใช้งาน         รายการชื่อเรื่อง         Video Training