การถ่ายรูปในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Photography in the Reign of King Rama IV

พระบรมสาทิสฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรอบภาพที่เป็นทองมีลวดลายสวยงาม ภาพนี้ฉายแบบดาแกโรไทป์ (ศักดา ศิริพันธุ์ 2535:32)

Daguerrotype photos of H.M. King Mongkut of Siam (Sakda Siripant 2535: 32)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงยอมฉายพระรูป

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเขียนเล่าในหนังสือสาส์นสมเด็จ เล่ม 4 หน้า 190 เกี่ยวกับการถ่ายรูปความว่า “…เมื่อแรกมีช่างถ่ายรูปนั้นไม่ค่อยมีใครยอมถ่ายรูปกัน เพราะเกรงว่าจะเอามาใช้ทำร้ายด้วยเวทมนตร์… แต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นผู้นำประชาชนไม่ให้เชื่อในสิ่งงมงาย…” (ศักดา ศิริพันธุ์ 2535 :23)

His Majesty King Mongkut is the first king permitted to take a Portrait picture.

Krom Phraya Damrong Rajanubhab had written in “Sarn Somdej” book on Vol. 4 page 190 about taking a picture. “…No person permits to photographer to take a picture because they afraid of using their pictures for black magic. King Mongkut can lead people to not believe in superstitions…” (Sakda Siripant 2535: 23)

พระบรมสาทิสลักษณ์แบบดาแกโรไทป์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉายคู่กับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ที่ส่งไปพระราชทานประธานาธิบดีแฟรงคลิน เพียร์ซ เมื่อ พ.ศ. 2399 (ศักดา ศิริพันธุ์ 2535:26)

This Daguerrotype photo of H.M. King mongkut and Queen Debsirin, This photo was sent to Franklin Pierce, President of the United State of America. (Sakda Siripant 2535:26)

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จอห์น ทอมสันเข้าเฝ้าฯ เพื่อฉายเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2408 ณ ลานพระที่นั่งอนันตสมาคม พระบรมฉายาลักษณ์นี้ถูกอัญเชิญไปจัดแสดงในงานมหกรรม Exposition Universal ที่กรุงปารีสใน พ.ศ. 2410

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยะราชภูษิตาภรณ์ในฉลองพระองค์ครุยกรองทอง สอดทองแล่งประดับด้วยเลื่อมหรืออัญมณีตามแบบโบราณราชประเพณี ทรงพระภูษาโจงเยียรบับ ทรงพระชฎามหากฐิน ทรงถือธารพระกร ไม้ชัยพฤกษ์ในพระหัตถ์ซ้าย ทรงฉลองพระบาทเชิงงอนทองคำลงยาประทับบนพระที่นั่งทรง (ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ 2558:38-39)

This impressive photograph of the King Rama IV was taking outside the group of buildings known as the Ananta Samakhom Throne Hall on Monday, 6th October 1865, Exhibited at Exposition Universelle in Paris in 1867

         The King is wearing his coronation apparel, with gold gown and silk baggy trousers, known as jonggraben. On his head is the Maha Kathin. In left hand he holds a walking stick. On his feet are curved gold and enamel slippers. He is seated on the Kong throne. (Pisarn Piemmettawat 2015: 28-29)

พระบรมสาทิสฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นภาพอัลบูมินระบายสี ส่งไปพระราชทานจักรพรรดิ นโปเลียนที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2504 (ศักดา ศิริพันธุ์ 2535:39)

Colored Portraits of King Mongkut was given to Napoleon III on June 27, 1861. (Sakda Siripant 2535:39)

พระบรมสาทิสลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ฉลองพระองค์ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศส ชั้น Légion d’honneur เชื่อว่าภาพต้นฉบับเป็นภาพแบบดาแกโรไทป์ (ศักดา ศิริพันธุ์ 2535 : 39)

This Portrait of King Mongkut, wearing the French decoration (Légion d’honneur), that original was a daguerreotype (Sakda Siripant 2535:39)