KM Stand

ให้บริการพื้นที่และ Glass boards สำหรับกวดวิชาและพื้นที่เปิดโล่งสำหรับการอภิปราย
สถานที่: อาคารสำนักหอสมุด (KMUTT Library), ชั้น 5
เวลาให้บริการ: ตามเวลาให้บริการของสำนักหอสมุด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
  • glass boards
  • space for discussion.
การให้บริการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid19: ปิดให้บริการชั่วคราว