KM Room

ให้บริการห้องติว, ประชุมกลุ่ม, การอภิปราย  และบันทึกการเรียนการสอน  โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ ไว้ให้บริการ
สถานที่: อาคารสำนักหอสมุด (KMUTT Library), ชั้น 5

เวลาให้บริการ: ให้บริการ 4 ช่วงเวลา

สิ่งอำนวยความสะดวก:
 • the close space for discussion.
 • Computer
 • Projector
 • HDMI
การให้บริการ:
 • ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มจธ. เพื่อใช้ในการติว ประชุมกลุ่ม การอภิปราย และบันทึกการเรียนการสอน
 • ห้อง KM1 และ KM5👉 ให้บริการ 3-4 คน
 • KM2 และ KM3👉 ให้บริการ 5-6 คน
 • KM4👉 สงวนสิทธิ์สำหรับบันทึกการเรียนการสอน
 • จองห้อง KM Room ผ่านทาง https://kmutt.me/KM_Room
สิ่งอำนวยความสะดวก (ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid19) :
 • KM1, KM2, KM3 (All in one computer, Zoom, Ms Team)
 • KM4, KM5 (Computer, Mirrorless Camera, Mic Wirless, Zoom, Premier Pro, lllustator)