การเช็คค่าปรับด้วยตัวเอง

“จะเช็คได้เมื่อคืนหนังสือแล้วเท่านั้น”

การชำระค่าปรับผ่าน Mobile Banking

1. สแกน QR Code เพื่อชำระค่าปรับ

2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน

พร้อมแจ้งรหัสนักศึกษาและชื่อสกุลได้ 2 ช่องทาง คือ
1) circulation.lib@kmutt.ac.th
2) ส่งผ่านไลน์ ID: @kmuttlibrary หรือ สแกน QR Code