สยามผ่านมุมกล้อง

From the Lens of Siam

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ (ต่อมาครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 5) เมื่อทรงพระเยาว์ที่ฉายโดยฟรานซิสจิตร ด้านหลังเป็นลายพระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 4 ที่ระบุพระนามและวันประสูติของพระราชโอรส (ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ 2558:29)

Crown Prince Chulalongkorn (who later reigned as King Rama V) Photographed by Francis Chit. On the black HM King Mongkot has writen the Crown Prince’s name, as well as recording his date of birth and when he was elerated to the rank of Crown Prince. (Paisarn Piemmettawat 2015: 29) 

พระบรมฉายาลักษณ์พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา

(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ)

ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2395 สิ้นพระชนม์เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 พระชันษา 79 ปี เจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อสิ้นพระชนม์ทรัพย์ที่ดินส่วนพระองค์ได้โอนให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (กรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ 2548 :63)

The image of Phra Chao Somawadee Sri Rattana Ratchathida (King Boromwongse Krom Luang Samornratanasirichet)

Born on Friday, November 19, 1852, passed away on Tuesday, May 5, 1931, aged 79, the owner of the land where King Mongkut’s University of Technology Thonburi is located. Upon his death, his personal land assets were transferred to the Crown Property Bureau. (Department of Fine Arts, National Library of Thailand 2005 :63)

ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงเกาะรัตนโกสินทร์ หรือเขตเมืองเก่าของพระนคร และแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อ 150 ปีที่แล้ว จะเห็นเรือนแพอยู่ริมแม่น้ำตลอดแนว ตั้งแต่ท้ายพระบรมมหาราชวัง ชุมชนท่าเตียน จนถึงบริเวณปากคลองตลาด (ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ 2558:98)

This photograph show Rattakosin island and the Chao Phraya river as they were 150 years ago. Traditional wooden and floating houses can be seen lining the river bank, beginning at the Grand Palace and running south as Pak Klong Talad. (Pisarn Piemmettawat 2015: 98)