E - Journal

วารสาร มจร.เลยปริทัศน์

วารสารทางวิชาการที่เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และพระพุทธศาสนา แก่อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ปัญญา

วารสารวิชาการที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านศาสนา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความรับเชิญ บทความปริทัศน์

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ การศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ บริหารธุรกิจ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ

วารสารศิลปการจัดการ

เผยแพร่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จันทรเกษมสาร

บทความวิจัย (Research Article) และ บทความวิชาการ (Academic Article) ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อินฟอร์เมชั่น

เผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการห้องสมุด เทคโนโลยีและนวัตกรรมห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดทางวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้าน สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

เผยแพร่บทความวิจัย/บทความปริทัศน์/บทความวิชาการ/ และบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี วิชาชีพสาธารณสุข จิตวิทยา และ สหวิทยาการ

วารสารเกษมบัณฑิต

เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ประกอบด้วยบทความจากนักวิชาการจากภายในและภายนอก ในสาขาการศึกษาและจิตวิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ และอื่น ๆ

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านการวิจัย และบทความวิชาการ รูปแบบต่าง ๆ ของอาจารย์ และ นักวิชาการทั่วไป

วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.

เผยแพร่บทความบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทรรศน์ และบทความพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สันติศึกษา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชม การศึกษา จิตวิทยา และรวมถึงสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เผยแพร่บทความบทความวิจัย บทความวิชาการ แนวสหศาสตร์ ได้แก่ ด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการแรงงาน การพัฒนาชุมชน การศึกษาสังคมสงเคราะห์คลินิก และการบริหารงานยุติธรรม เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมวิทยา, สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการเป็นวารสารที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการ ของนักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความปริทรรศน์ ในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสาร สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หรือปกิณกะ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารจะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ และ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

วารสารวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์บทความวิจัย บทความทบทวน และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญต่างๆ ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา วรรณกรรม การสื่อสาร ข้อมูล สถาปัตยกรรม ศิลปะ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา

วารสารสังคมภิวัฒน์

รายงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจารณ์หนังสือ นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ตีพิมพ์เผยแพรสู่สาธารณะชน ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการจัดการ โดยนำเสนอในรูปแบบ บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง บทความวิจัย

Journal of Social Science and Humanities Research in Asia (JSHRA) นำเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนวิทยาการโยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทคัดย่อผลงานวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทความวิจัย บทความวิชาการ งานแปล หรือบทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review) ด้านมนุษศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยศาสตร์สุขภาพ พลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในศาสตร์ของภาษา การท่องเที่ยว การโรงแรม การศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เผยแพร่บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเวทีสําหรับนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมผลงานด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วรรณกรรมศึกษา และศึกษาศาสตร์

วารสารทางวิชาการที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่ มานุษยวิทยา การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรรณารักษศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยาและสังคมศาสตร์

เผยแพร่บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิชาการระดับชาติ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ

เผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชา เช่น การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การบริหาร การจัดการ การบริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา อุดมศึกษา จิตวิทยาการศึกษา

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์

วารสารเชิงวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านศึกษาศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์ ไทยศึกษา วรรณคดี สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การบัญชีและบริหารธุรกิจ

เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านอยุธยาศึกษา โดยพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Book Review) บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในบริบทด้านอยุธยาศึกษา

เผยแพร่ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมุษยศาตร์และสังคมศาตร์

เผยแพร่ ส่งเสริมและสนันสนุนผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุมการพัฒนากำลังคนในหลายมิติ ได้แก่ การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ (Hard skills) ทักษะด้านคนและสังคม (Soft skills) ตลอดจนสหสาขาวิชาที่บูรณาการสาขาวิชาทางการศึกษาและสังคมศาสตร์เข้ากับสาขาวิทยาศาสตร์

เป็นวารสารทางกลุ่มมนุษย์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย บทความวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชาระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี โลจิสติกส์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วารสารในรูปแบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ลักษณะสหวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งสารสนเทศและศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางวิชาการของนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เผยแพร่แนวคิดและผลงานของนักวิชาการออกสู่สังคม ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นการบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ รวมทั้งเป็นพลังสำคัญต่อการเกื้อหนุนความก้าวหน้าของศาสตร์และวิชาชีพ ในรูปแบบ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

บทความคุณภาพสูงทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษานักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งในและนอกสถาบัน

เผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และ บทความวิชาการ (Academic Article) ในสาขามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน

เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์ ส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีโอกาสเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวงกว้าง

เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ ที่มีคุณภาพของอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา ซึ่งเป็นผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่บทความวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การศึกษา บริหารการศึกษาและหลักสูตรและการสอน