World Scientific
Multidisciplinary and Science and Technology

World Scientific ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และอาเซียน มากกว่า 510 ชื่อเรื่อง (2012-Collection) แสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File อ่านได้ครั้งละ 1 คน สามารถ Download ฉบับเต็มได้

คู่มือการใช้งาน