Proquest Ebook Central
Science and Technology

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสำนักพิมพ์ ProQuest ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF มีหนังสือกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF file และ HTML สามารถ Download ฉบับเต็มได้

คู่มือการใช้งาน