EBSCO eBooks (individual titles)
Education and Multidisciplinary

Ebsco Ebooks Collection หรือเดิม NetLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) บอกรับ โดยห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 6,000 ชื่อเรื่อง ฉบับเต็มของหนังสืออยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF file อ่านได้ครั้งละ 1 คน สามารถ Download ฉบับเต็มเพื่ออ่านในลักษณะ offline ได้ ครั้งละ 7 วัน

คู่มือการใช้งาน         รายการชื่อเรื่อง