ให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจต่อเลโก้ หุ่นยนต์ EV3 และบอร์ดเกม ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยเน้นถึงทักษะแบบ Soft Skill
LOCATION: Learning Exchange : อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX), 2nd Floor.
SERVICE TIME: จันทร์ – ศุกร์ ⏲9:00 AM – 17:00 PM
FACILITY: Lego, EV3, Board game
Service during COVID-19: มีกิจกรรมในช่องทางออนไลน์ (Coding Games) ให้ความรู้และเนื้อหาในการฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับเลโก้และบอร์ดเกมผ่านช่องทางออนไลน์