What’s happen in 2018

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้มีพิธีมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี ( The Asahi Glass Foundation–AF )

ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

Room : LIB108
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามประราชดำริ

Room : LIB108
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติสำหรับบรรณารักษ์ หัวข้อ “Modeling: จากแนวคิดสู่การผลิตจริง”
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตระหนักถึงการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
จึงประสงค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรณารักษ์ภายใต้หัวข้อ “Modeling: จากแนวคิดสู่การผลิตจริง”
เพื่อให้แนวคิดและความเข้าใจในกระบวนการพื้นฐานของการออกแบบกับบรรณารักษ์หรือบุคลากรห้องสมุด เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพื้นที่
รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับงานห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

Room : LIB114 , พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

ด้วยกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วมสำนักงานกิจการนักศึกษา

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “จัดการซึมเศร้าอย่างเข้าใจ (Depression Let’s Talk)” ให้กับบุคคลากรและนักศึกษาผู้สนใจ

เพื่อเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า

 

Room : LIB108
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

นำชมคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

EEC522 The Marriage of Figaro

ด้วยโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
จัดกิจกรรม Workshop สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชา EEC522 The Marriage of Figaro เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าในความหมายของดนตรีคลาสิค

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมหอสมุด

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

เจ๊อี๋ และทีมงานการจัดการความรู้ มจธ.
มีความยินดีขอเรียนเชิญบุคลากร มจธ. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “KMUTT KM Day 2018”
เสวนา เรื่อง “ทิศทาง KM KMUTT”
โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
ชมนิทรรศการ “เรื่องเล่าจากหน่วยงาน”
โดย หน่วยงานที่ดำเนินการ KM ในมหาวิทยาลัย
“การจัดการความรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร ประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม”
โดย ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ
Practice Sharing: PDTI และ SIT
มอบรางวัล KM Award และ KM Popular Vote

Room : LIB108
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--