Get Success by best manager

-
ณ พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มจธ.

 

“Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีขีดจำกัด แต่จินตนาการนั้นมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน

คนทุกคนย่อมมีความฝัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ๆ ในวัยเรียน วัยรุ่น คนทำงาน นักธุรกิจเจ้าของกิจการ หรือแม้กระทั่งผู้นำในองค์กรใหญ่ ๆ แม้ความฝันของคนเรา จะแตกต่างกันออกไปตามช่วงวัย สถานะและหน้าที่ แต่ทุกคนต้องมีความฝันว่าอยากจะได้อะไร หรืออยากเป็นอะไรในชีวิต ความฝันก็เปรียบเหมือนกับเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่นำทางให้เราประสบความสำเร็จ (เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน, 2555)

หากเราลองถามผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตว่าเขาสามารถก้าวมาสู่จุดนี้ได้อย่างไร คำตอบคือ เขามีความฝันและสานฝันจนสำเร็จนั่นเอง ซึ่งเขาเหล่านั้นอาจต้องมีขั้นตอน เทคนิค วิธีการในการบริหารความฝัน หรือเป้าหมายที่วางไว้ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัยเรียน เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝัน การชนะการประกวด การแข่งขันต่าง ๆ การสอบชิงทุน หรือเข้าสู่ไว้ทำงาน ได้รับมอบหมายให้บริหารโครงการใหญ่ หรือการบริหารธุรกิจของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งล้วนแต่ต้องอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วย และหนึ่งในเครื่องมือบริหารที่เข้ามาช่วยได้นั้น คือ “การบริหารโครงการ (Project Management)” หมายถึง การจัดการ (หรือบริหาร) โครงการที่อาศัยพื้นฐานของกระบวนการจัดการ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) หรือการจูงใจ (Motivating) และการควบคุม (Controlling) ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (เทียนตะวัน, 2556) ซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในการบริหารโครงการ แต่เราสามารถนำไปใช้ในการบริหารความฝันหรือเป้าหมายของเราให้สำเร็จได้เช่นกัน

สำนักหอสมุดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงประสงค์จัดนิทรรศการ Get Success by best manager : บริหาร-ความฝัน-ความสำเร็จ” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการบริหารความฝันหรือเป้าหมายของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) ทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) อันเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วย