Ergonomic Design สู่ชนชรา

-
ณ พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Open theater) ชั้น 1 สำนักหอสมุด มจธ.

 

สำนักหอสมุดนิทรรศการ Ergonomics design สู่ชนชรา” เพื่อให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ สามารถนำไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมรองรับผู้สูงวัย และเกิดแรงบันดาลใจต่อยอดโครงงานของตนเองได้ รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) ทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) อันเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วย

VDO - Ergonomic Design สู่ชนชรา

Rating: