May-2016

May

รายการฉบับที่ 72
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559   || อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ >>> | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 6970 |71 |

ข่าวการศึกษา

อาเซียนออกปฏิญญาดูแลเด็กออกกลางคัน
การร่วมประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN Education Ministers Meeting) และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 3 (3rd ASEAN plus Three Education Ministers Meeting) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม ที่รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาอาเซียน เกี่ยวกับเด็กที่ไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา เด็กออกกลางคัน โดยร่างปฏิญญาของไทยได้มีการพูดคุยกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว เช่น ยูเนสโก ซึ่งไทยจะนำปฏิญญาดังกล่าวเข้าสู่การประชุมอาเซียนซัมมิทกันยายนนี้ และในทางปฏิบัติอาจไม่ต้องรอปฏิญญาก็สามารถทำควบคู่ไปได้เลย ซึ่งยูเนสโกมอบให้ประเทศญี่ปุ่นดูแลในเรื่องนี้ ไทยจะนำเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปหรือร่วมกับญี่ปุ่นให้เกิดความต่อเนื่องไป
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. อาเซียนออกปฏิญญาดูแลเด็กออกกลางคัน. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/400146. 27 พฤษภาคม 2559.
สพฐ.เข้มความปลอดภัยนักเรียนทุกสถานการณ์
นายธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แล้ว เด็กที่ไม่มีที่เรียนได้เข้าเรียนเกือบหมดแล้ว และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ดูแลปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทเป็นพิเศษ ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน ระบบไฟฟ้า และถังดับเพลิง
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. สพฐ.เข้มความปลอดภัยนักเรียนทุกสถานการณ์. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/400180. 27 พฤษภาคม 2559.
แผนการศึกษาชาติตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 เปิดเผยว่า หลังจากการทำประชาพิจารณ์แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเนื้อหา กรอบและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำหรับประเด็นที่เห็นต่างกัน คณะทำงานจะปรับภายในสองสัปดาห์นี้
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. แผนการศึกษาชาติตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/400152. 27 พฤษภาคม 2559.
จุฬาฯประกาศเป็นINNOVATION HUB
ทิศทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนา Digital startup นั้นต้องการเน้นย้ำให้นักเรียน นิสิต อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดทำนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเหลือพัฒนาประเทศ โดยเน้น 4 ด้านหลักคือ 1.สิ่งแวดล้อม 2.สุขภาวะ 3.สังคม และ 4.เศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีการพัฒนาศูนย์ Innovation hub ที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯให้ประชาสังคมตื่นตัวเรื่องนวัตกรรม เช่น แอปพลิเคชันเวียร์บัส ที่ใช้ในการติดตามรถประจำทางแบบเรียลไทม์ เพื่อลดความหงุดหงิดในการรอรถ โดยแอปพลิเคชันนี้ได้พัฒนาต่อยอดจนสามารถนำไปใช้กับรถโดยสารขนส่งมวลชนของ ขสมก. 3 สาย คือ สาย 36, 54 และ 204
ที่มา : ไทยโพสต์. 2559. จุฬาฯประกาศเป็นINNOVATION HUB. (ออนไลน์). URL: http://www.thaipost.net. 27 พฤษภาคม 2559.
สอศ.คลอด 4 มาตรการ จัด ‘ครูเวร-ซ้อมเผชิญเหตุ’ ว.อาชีวะที่มีเด็กกินนอนทั่วประเทศ
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงของโรงเรียนพิทักษ์เกียรติ จ.เชียงราย ทำให้นักเรียนเสียชีวิต 17 คน จึงได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พบว่า มีเด็กนักเรียน นักศึกษา รวมกว่า 3,000 คน ที่อยู่หอพักนอนประจำ ที่ประชุมจึงได้กำหนดมาตรการร่วมกัน 1.ให้ทุกวิทยาลัยที่มีที่พักเด็ก ตรวจสอบ สายไฟ ปลั๊กไฟ และปรับปรุงให้มีสภาพที่ปลอดภัย มีถังดับเพลิง จัดสถานที่ ตลอดจนที่นอนหมอนมุ้งให้ถูกสุขลักษณะ 2.จัดระบบครูเวรที่อยู่กับนักศึกษาตลอดเวลา รวมถึง มีระบบให้นักศึกษาดูแลกันเองด้วย 3.ให้ทุกวิทยาลัยจัดทำแผนซ้อมการเผชิญเหตุ ทั้งอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย 4.จัดกิจกรรม เช่น กีฬา นันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้อยู่อย่างมีความสุข
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. สอศ.คลอด 4 มาตรการ จัด ‘ครูเวร-ซ้อมเผชิญเหตุ’ ว.อาชีวะที่มีเด็กกินนอนทั่วประเทศ. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/149787. 27 พฤษภาคม 2559.

ข่าววิจัย/พัฒนา

มหิดล เปิดตัว “Alertz” เครื่องวัดความง่วง แก้ปัญหาง่วงแล้วขับ-หลับใน
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แถลงข่าวเปิดตัว “Alertz” อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วงด้วยคลื่นสัญญาณสมองแบบอัตโนมัติ และ พิธีแลกเปลี่ยนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ไฟน์เนส เมด ดีไซน์ จำกัด โดย Alertz มีลักษณะเป็นสายคาดศรีษะ มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดคลื่นสมองบริเวณหน้าผาก จากนั้นสัญญาณสมองที่วัดได้จะถูกส่งไปประมวลผลยังคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เมื่อผู้ใช้เกิดอาการง่วงที่ทำให้เกิดการหลับใน เครื่องจะสั่นเตือนผู้ใช้งาน ะสามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานแบบ real-time ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. มหิดล เปิดตัว “Alertz” เครื่องวัดความง่วง แก้ปัญหาง่วงแล้วขับ-หลับใน. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/149526. 27 พฤษภาคม 2559.

ข่าวทั่วไป

นายกฯเปิดงาน “ดิจิตอล ไทยแลนด์ 2016” ดันไทยสู่ยุค 4.0
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ดิจิตอล ไทยแลนด์ 2016” ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นำนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดงให้ผู้ชมงานได้เห็นภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับโซนนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 5 โซนใหม่คือ คอนเน็คทิวิตี้, ดิจิตอล อีโคโนมี, ดิจิตอลโซไซตี้ ดิจิทัล กอฟเวอร์เมนต์, ดิจิตอลเวิร์กฟอร์ซ และ ดิจิตอล ทรัสต์ จัดขึ้นระหว่าง 26-28 พ.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. นายกฯเปิดงาน “ดิจิตอล ไทยแลนด์ 2016” ดันไทยสู่ยุค 4.0. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/it/400151. 27 พฤษภาคม 2559.
ฮานาโกะล้ม ช้างทูตไมตรีไทย-ญี่ปุ่น จากไปสงบวัย69ปี
ช้างไทย ฮานาโกะ ทูตสันถวไมตรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เดิมทีชื่อ พังคชา เป็นช้างตัวแรกที่เดินทางถึงญี่ปุ่นหลังสิ้นสุดสงครามโลก ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความหวังและกำลังใจของชาวญี่ปุ่นหลังผ่านสงครามโลก ถึงท่าเรือโกเบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2492 ทุกๆปีในวันที่ 1 ม.ค. จะมีคนจัดวันเกิดให้ด้วยความรักและผูกพัน ด้วยวัย 69 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. จึงเสียชีวิตล้มลงแล้ว ถือว่าเป็นช้างไทยเพศเมียที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่น
ที่มา : แนวหน้า. 2559. ฮานาโกะล้ม ช้างทูตไมตรีไทย-ญี่ปุ่น จากไปสงบวัย69ปี. (ออนไลน์). URL: http://www.naewna.com/local/217724. 27 พฤษภาคม 2559.
Hiroshima: what happened to people?
This article said about the atomic blast in Hiroshima on August 6, 1945 killed 140,000 people; tens of thousands died instantly, while the rest succumbed to injuries or illness in the weeks, months and years afterwards. It has temperatures at the epicentre of the blast reached which an estimated 7,000 degrees Celsius (12,600 Fahrenheit), that caused fatal burns within a radius of about three kilometres. Another deadly effect of the atomic bomb was the emission of radiation that proved harmful in both the short and long term. In both Hiroshima and Nagasaki, which was hit by an atomic bomb, the rate of various cancers and leukaemia have risen. Of 50,000 radiation victims from both cities studied by the Japanese-US Radiation Effects Research Foundation, about 100 died of leukaemia and 850 suffered from radiation-induced cancers.
ที่มา : AFP. 2016. Hiroshima: what happened to people?. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/991085/hiroshima-what-happened-to-people-. May 27, 2016.