สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการเป็น Facilitator” และ “Note Taker

เทคนิคการเป็น Facilitator” และ “Note Taker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *